Volume: 53 - Issue: 1

Year: 2014

Research Articles

. İzmir (Türkiye)'de ergen ve gençlerde mediko-legal ölümlerin analizi

. Akut iskemik inme ile ortalama trombosit hacmi ilişkisi

Case Reports

. Vekuronyum'a bağlı uzamış rezidüel nöromüsküler bloklu morbid obez hastada sugammadeks

. Adams-Stokes atakları: Epilepsi taklitçisi

. Post menopozal bir kadında pyometra ile presente olan pelvik tüberküloz

Reviews