Volume: 53 Issue: 1, 3/1/14

Year: 2014

Research Articles

 

. Akut iskemik inme ile ortalama trombosit hacmi ilişkisi

 

. İzmir (Türkiye)'de ergen ve gençlerde mediko-legal ölümlerin analizi

 

. Akut myeloid lösemi hastalarında febril nötropenik atakların değerlendirilmesi

Case Reports

 

. Vekuronyum'a bağlı uzamış rezidüel nöromüsküler bloklu morbid obez hastada sugammadeks

 

. Adams-Stokes atakları: Epilepsi taklitçisi

 

. Post menopozal bir kadında pyometra ile presente olan pelvik tüberküloz

Reviews