Volume: 60 - Issue: 1

Year: 2021

Research Articles

Research Article

1. Gorlin Sendromlu olgularda saptanan üç yeni PTCH1 varyantı

Research Article

2. Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri

Research Article

4. Rekürren over kanseri hastalarında uygulanan tersiyer ve kuaterner sitoredüksiyon cerrahilerinin sağ kalıma etkisi ve morbiditesi

Research Article

6. Ferulik asitin lipopolisakkaridaz ile induklenmiş insan lösemi monositik hücrelerinde sitokin salınımına etkisi

Research Article

8. Hipospadias cerrahisi sonrası gelişen meatus darlıklarının tedavisinde meatotomi dilatasyona göre daha başarılı mıdır?

Research Article

10. Factors affecting discharge of patients with sternal fractures

Research Article

12. Amniotic fluid microbiome in asymptomatic pregnants at second trimester

Case Reports

Case Report

1. İmperfore himen olgu sunumu