Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

COVID-19 enfeksiyonu ilişkili pandemi döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastane dışı kardiyak arrest vakalarının retrospektif değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 60, Issue 2, 121 - 127, 30.06.2021
https://doi.org/10.19161/etd.950627

Abstract

Amaç: Covid 19 pandemisi direkt ve indirekt olarak sosyal hayatta önemli değişiklikler oluşturdu. Bu çalışmada acil sağlık hizmetleri açısından önemli bir yer tutan hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) vakaları değerlendirildi. Pandemi öncesi dönem ile; demografik, etiyolojik ve acil sağlık hizmetlerinin sunumu açısından herhangi bir farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Acil Servis’e HDKA nedeni ile 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarının 11 Mart – 01 Haziran tarihleri arasında başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Pandemi dönemi ve pandemi öncesi dönem olarak iki grup oluşturuldu. Demografik ve klinik özellikler karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma popülasyonunu 263 hasta oluşturdu. Hastaların %22,4’ünün (n: 59) 2020, %25,5’inin (n:67) 2019, %27,0’inin (n:71) 2018, %25,1’inin (n:66) 2017 yılında başvuruda bulunduğu belirlendi. Altmış beş yaş altı HDKA sıklığının 2020 yılında (%57,6) diğer yıllara göre (%33,3) daha fazla olduğu gözlendi (p:0.003). Eşlik eden komorbidite durumu gruplar arasında benzer bulundu. Pandemi döneminde olay yerinde temel yaşam desteği (TYD) uygulama sıklığının diğer dönemlere göre daha fazla olduğu belirlendi (p:0.033). Pandemi döneminde hastaların acil servise daha sık 112 ile getirildiği saptandı (p:0.048). Spontan dolaşımın geri dönüşü (SDGD)’nin pandemi döneminde daha az olduğu gözlendi (%22- %37,3, p:0.030). Sağlık çalışanı ile hastaların ilk temas süresinin pandemi döneminde daha kısa olduğu belirlendi (p:0.034). Sonuç: HDKA vakalarının sıklığında pandemi ve pandemi öncesi arasında değişiklik gözlenmedi. Acil tıbbi hizmet iki grup arasında benzerdi. Pandemi döneminde HDKA hastalarının yaş ortalamasındaki düşüş iyi tasarlanmış çalışmalarla araştırılmalıdır.

References

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (SARSCoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. Serolojik testler, p 14-15. (29 Haziran 2020). Available from: URL: https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38597/0/
 • Açıksarı K, Kınık K. Türkiye’de bir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Koronavirus Hastalığı 2019 Pandemi Sürecinin Yönetimi ve Sonuçları (TR/ENG). Anadolu Klin. 2020; 25 (Special Issue on COVID 19): 263-283.
 • İlhan E, Oztop M, Üreyen O, Yıldırım M. Covid-19 Pandemisinin Genel Cerrahi Kliniğinde Acil Ve Elektif Cerrahi Girişimlere Olan Etkisinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2020; 53 (3): 202-205.
 • Lim ZJ, Reddy PM, Afroz A, Billah B, Shekar K, Subramaniam S. Incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrests in the COVID-19 era: A systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2020 Dec; 157: 248–258.
 • Scquizzato T, Landoni G, Paoli A, et al. Effects of COVID-19 pandemic on out-of-hospital cardiac arrests: A systematic review. Resuscitation. 2020 Dec; 157: 241–247.
 • Ball J, Nehme Z, Bernard S, Stub D, Stephenson M, Smith K. Collateral damage: Hidden impact of the COVID-19 pandemic on the out-of-hospital cardiac arrest system-of-care. Resuscitation. 2020 Nov; 156: 157–163.
 • Evanado AU, Harpriya SC, Arayik S, et al. Out-of-Hospital Cardiac Arrest Response and Outcomes During the COVID-19 Pandemic. J Am Coll Cardiol Clin Electrophysiol. Oct 28, 2020. Epublished DOI: 10.1016/j.jacep.2020.08.010.

Retrospective evaluation of out-of-hospital cardiac arrest patients applying to the Emergency Department of Ege University Medical Faculty Hospital during pandemic period due to COVID-19 infection

Year 2021, Volume 60, Issue 2, 121 - 127, 30.06.2021
https://doi.org/10.19161/etd.950627

Abstract

Aim: Covid 19 pandemic caused significant changes in social life directly and indirectly. In this study, out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) cases, which have an important role in emergency medical services, were evaluated. It was aimed to investigate whether demographic, etiological factors and emergency health care outcomes differ from the pre-pandemic period. Materials and Methods: Patients who admitted to the Emergency Department between March 11 and June 01 of 2017, 2018, 2019 and 2020 for the reason of OHCA were evaluated retrospectively. Two groups were formed as pandemic period and normal period. Demographic and clinical characteristics of the groups were compared. Results: Totally 263 patients were included, 25.1% (n: 66) in 2017, 27.0% (n:71) in 2018, 25.5% (n: 67) in 2019, and 22.4% (n: 59) in 2020 respectively. We find significant difference between the groups in terms of age (p:0.010). The prevalence of OHCA patients under <65 years was higher in 2020 when compared with other years (57.6% vs 33.3%, p:0.003). Comorbidities were similar between groups. During the pandemic period, the frequency of basic life support at the scene was higher than other periods (p: 0.033). OHCA patients were transported to the ED more frequently with ambulance during the pandemic period (p: 0.048). The return of spontaneous circulation rates was less during the pandemic period (22% vs 37.3%, p:0.030). The first contact time between the healthcare professionals and patients was shorter in the pandemic period (p: 0.034). Conclusions: There was no difference in the frequency of OHCA between pandemic and non-pandemic period. Emergency medical system service was same between two groups. Decrease in the average age of OHCA patients in pandemic period should be investigated with well-designed studies.

References

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (SARSCoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. Serolojik testler, p 14-15. (29 Haziran 2020). Available from: URL: https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38597/0/
 • Açıksarı K, Kınık K. Türkiye’de bir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Koronavirus Hastalığı 2019 Pandemi Sürecinin Yönetimi ve Sonuçları (TR/ENG). Anadolu Klin. 2020; 25 (Special Issue on COVID 19): 263-283.
 • İlhan E, Oztop M, Üreyen O, Yıldırım M. Covid-19 Pandemisinin Genel Cerrahi Kliniğinde Acil Ve Elektif Cerrahi Girişimlere Olan Etkisinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2020; 53 (3): 202-205.
 • Lim ZJ, Reddy PM, Afroz A, Billah B, Shekar K, Subramaniam S. Incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrests in the COVID-19 era: A systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2020 Dec; 157: 248–258.
 • Scquizzato T, Landoni G, Paoli A, et al. Effects of COVID-19 pandemic on out-of-hospital cardiac arrests: A systematic review. Resuscitation. 2020 Dec; 157: 241–247.
 • Ball J, Nehme Z, Bernard S, Stub D, Stephenson M, Smith K. Collateral damage: Hidden impact of the COVID-19 pandemic on the out-of-hospital cardiac arrest system-of-care. Resuscitation. 2020 Nov; 156: 157–163.
 • Evanado AU, Harpriya SC, Arayik S, et al. Out-of-Hospital Cardiac Arrest Response and Outcomes During the COVID-19 Pandemic. J Am Coll Cardiol Clin Electrophysiol. Oct 28, 2020. Epublished DOI: 10.1016/j.jacep.2020.08.010.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Sercan YALÇINLI This is me (Primary Author)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0003-1780-8391
Türkiye


Murat ERSEL This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0003-2282-5559
Türkiye


Güçlü Selahattin KIYAN This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir,
0000-0001-8431-7387
Türkiye


Funda KARBEK AKARCA This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0003-2455-8044
Türkiye


Yusuf Ali I ALTUNC This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0002-4803-5419
Türkiye


İlhan UZ This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0001-7879-8241
Türkiye


Enver ÖZÇETE This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0002-1685-2369
Türkiye


Meltem SONGÜR KODİK This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0003-4565-3374
Türkiye


Özge CAN This is me
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
0000-0003-3220-5994
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date January 18, 2021
Acceptance Date January 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 60, Issue 2

Cite

Vancouver Yalçınlı S. , Ersel M. , Kıyan G. S. , Karbek Akarca F. , Altunc Y. A. I. , Uz İ. , Özçete E. , Songür Kodik M. , Can Ö. COVID-19 enfeksiyonu ilişkili pandemi döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastane dışı kardiyak arrest vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(2): 121-127.