[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2005, Cilt 44, Sayı 2
13 makale bulundu.
 • POLİMİYOZİT VE EPİDERMOLİZİS BULLOZA SİMPLEX BİRLİKTELİĞİ (Veber - Cockayne varyantı): OLGU SUNUMU
       Kenan AKSU1, Gürcan KISAKOL2, Vedat İNAL1, Utku ATEŞ3, Fahrettin OKSEL1, Gökhan KESER1, Günseli ÖZTÜRK4, Mehmet TÜZÜN2, Eker DOĞANAVŞARGİL1
 • CERRAHİ EVRE - 1 ENDOMETRİUM KANSERİ OLAN BİR HASTADA PELVİK RETROPERITONEAL METASTAZ
       Aydın ÖZSARAN1, Mert GÖL1, Yılmaz DİKMEN1, Zeynep ÖZSARAN2, Osman ZEKİOĞLU3
 • TİROİDDE MEME KARSİNOMU METASTAZI: OLGU SUNUMU
       Yeşim ERTAN1, Deniz NART1, Osman ZEKİOĞLU1, Hüsnü BUĞDAYCI2, Mahir AKYILDIZ3
 • KEMİK METASTAZI İLE TANI KONULMUŞ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
       Güven ÜSTÜN1, Burak TURNA1, Kaan AKBAY1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Bülent SEMERCİ1
 • Ewing sarkomunda prognoz klinik ve histolojik bulgular ile belirlenebilir mi?
       Sezak M, Öztop F
 • Mediastinal ostesarkom metastazı
       Aktin B1, Çağırıcı U1, Çakan A1, Veral A2
 • Hiperimmünglobulin E sendromlu bir olguda molluskum kontagiosum ve cidofovir tedavisi
       Edeer Karaca N, Aksu G, Kütükçüler N
 • Etyolojide servikal vertebra metastazına bağlı gelişen radikülopati saptanan bir “fıçıdaki adam sendromu” olgusu
       Güler A1, Uyaroğlu F G2, Araç N2
 • Major jinekolojik cerrahide deksketoprofen trometamol'ün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi
       Karaman S1, Günüşen İ1, Ceylan A2, Eyigör C1, Sargın A1
 • Meme karsinomlarında sentinel lenf nodülü biyopsilerinin histopatolojik ve immunohistokimyasal özellikleriyle değerlendirilmesi
       Özsan N, Sarsık B, Doğanavşargil B, Zekioğlu O, Özdemir N
 • Endotelin tip-A reseptör antagonist tedavisinin diyabetik sıçan aortunda hücresel bağlantıların ve hücre adezyon moleküllerinin gen ekspresyonlarına etkileri
       Çetintaş V B1, Oltulu F2, Kosova B1, Yavaşoğlu A2, Oytun E3, Aktuğ H2
 • Gastrik kanser hastasında izole adrenal metastazın eş zamanlı rezeksiyonu
       Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MIHMANLI
 • PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı
       Fırat Uygur1, Hakan Tanrıverdi1, Bülent Altınsoy1, Fatma Erboy1, Ziyaeddin Aktop2, Meltem Tor1
 •