[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3
35 makale bulundu.
 • ÇOCUK YAŞ GRUBU HİPERTANSİYONLARININ TOPLU SONUÇLARI
       Alpan CURA, Sevgi MİR, Caner KABASAKAL, Osman DÖNMEZ
 • GEBELİK VE ADNEKSİAL TORSİYON (OLGU SUNUMU)
       İzzet MARAL, Murat İNAL, Ercan KORU, Nurgül BAŞOĞUL, Ömer BAŞOĞUL
 • PARAPSORİASİS PLAĞINDA TOPİKAL FOTODİNAMİK TEDAVİ
       Can CEYLAN, Fezal ÖZDEMİR, Alican KAZANDI
 • UZUN SÜREN OPERASYONLARDAN SONRA YOĞUN BAKÎM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARDA GELİŞEN İNVAZİV KANDİDA ENFEKSİYONLARI
       Serdar ENER1, Beyza ENER2, Halis AKALIN2
 • FARKLI HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKOKARDİOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gündüz DEMİR1, ÖzerÖZTEKİN1, Sanem ÇİMEN1, Atila KESKİN2, Ferit SOYLU1
 • HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN MAMOGRAFİK PARANKİM DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
       A.Ender YUMRU, Murat BOZKURT, Nuh GÜMÜŞTEKİN, Y.Tahsin AYANOĞLU
 • İmmunkompetan bir infantta kısa süreli steroid tedavisi ile ilişkili invaziv pulmoner aspergilloz
       Erdemir A, Babayiğit A, Olmez D, Uzuner N, Karaman Ö, Makay B, Anal Ö
 • Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçları
       Turhan K, Yoldaş B, Çağırıcı U, Çakan A
 • Kolon volvulusları: süregelen cerrahi problem ve tedavi seçenekleri
       Yakan S, Şirinocak A, Telciler K E, Yılmaz S, Deneçli A G
 • Bir erkek çocukta glans penisin parameatal üretral kisti
       İsen K1, Bostancı Y1, Sezgin A2, Demir E3, Utku V1, Kaymaz İ1
 • Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu
       Isen K1, Cihan S2
 • Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması
       Sozeri B1, Mir S1, Mutlubas F1, Sen S2
 • Testis tümörünü taklit eden izole tüberküloz orşit
       Isen K1, Bakır S2
 • Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği
       Türk B G, Ertekin B, Sezgin A Ö, Kazandı A C, Dereli T, Özdemir F
 • Klinik proton terapi uygulamaları
       Pehlivan B, Topkan E, Yavuz A
 • Buscke-Löwenstein Tümörü (Dev Kondiloma Akuminata): Cerrahi Eksizyon ile Tedavi
       Şimşir A1, Bilkay U2, Demiray Ö1, Günaydın G1
 • Kraniyotomi sonrası ağrı tedavisi
       Derbent A1, Anadolu Ö1, Yılmaz B1, Karaman S1, Filizoğlu İ1, Ceylan A2, Gökmen N3
 • Geriatrik hastaların dental tedavileri sırasında görülebilecek acil durumlar
       Toman M1, Toksavul S1, Çal E1, Türkün M2
 • Denerve sıçan femurunda hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi
       Tuncel Ş1, Ozan F2, Aydın F3, Yıldız H4, Bora O A5
 • El bileğinin brusella septik artriti
       Ozan F1, Eryuva V2, Koyuncu Ş2, Bora O A3, Avcı M4
 • Melazmada glikolik asit ve glikolik asit / topikal leke açıcı tedavi sonuçları: Retrospektif bir değerlendirme
       Ertam İ, Sezgin A Ö, Ünal İ
 • Ektopik gebelik tedavisinde metotreksat kullanımı: Tedavi sonucunu etkileyen faktörler
       Uğurlucan F G1, İyibozkurt A C1, Çetin C2, Nehir A1, Akhan S1
 • Karın duvarında nekrotizan fasiite neden olmuş Amyand herni
       Erol V, Yoldaş T, Kardaşlar B, Çalışkan C
 • İki taraflı anterior omuz çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması
       Ozan F1, Altay T2, Koyuncu Ş2, Çeliker H3
 • Geriatrik hastalarda acil müdahale gerektiren dental problemler
       Toman M, Türkün M, Toksavul S, Çal E
 • Gen tedavisinin temel ilkeleri ve son gelişmeler
       Rashnonejad A1, Durmaz B3, Özkınay F3
 • Gastrik kanser hastasında izole adrenal metastazın eş zamanlı rezeksiyonu
       Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MIHMANLI
 • Yaşlının aşırı teşhis ve tedaviden korunması
       Aslı Kılavuz, Fehmi Akçiçek
 • Refrakter myelom seyrinde asit oluşumu ve intraperitoneal deksametazon tedavisine yanıt
       Melda Cömert1, Gülay Alp1, Mine Hekimgil2, Nazan Özsan2, Güray Saydam1, Filiz Büyükkeçeci3
 • Dikiş iğnesi ile yaralanma sonrası gelişen septik artrit nedeni olarak pseudomonas aeruginosa
       Yakup Ekinci1, Kaan Gürbüz2, Alper Çıraklı2, Duygu Ekinci3, Sevgi Çıraklı4
 • Anti-TNF tedavilerin tetiklediği otoimmünite
       Songül Çildağ1 Taşkın Şentürk1, Berna Gültekin2, Gökhan Sargın1
 • Peutz-Jeghers sendromu
       Tuğba Han Yılmaz, Tevfik Avcı, Varlık Erol, Hüseyin Gülay
 • Yan ağrısı olan bir hastada renal embolinin perkütan tedavisi
       Emrah Acar, Mehmet Fatih Yılmaz, Süleyman Barutçu, Aykun Hakgör, Emine Demiryapan, Muzaffer Kahyaoğlu, Büşra Güvendi, Çetin Geçmen
 • Human papilloma virus (HPV) negatif verrusiform ksantom: Skrotumda nadir görülen benign tümör
       Alev Ok Atılgan1, Merih Tepeoğlu1, Eda Yılmaz Akçay1, Hakan Özkardeş2, B.Handan Özdemir1
 • Splenik arter psödoanevrizmasında acil endovasküler tedavi
       Elçin Aydın1, Mustafa Gök2, Halil Bozkaya3, Celal Çınar3, Mustafa Parıldar3
 •