[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 2
6 makale bulundu.
 • GENÇ ERKEKLERDE SEMPTOMATİK VARİKOSELİN TESTİS HACMİ VE SPERMİOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ
       izzet KOÇAK1, EmirŞİLİT2, Bahri GÜMÜŞ2, Enver TURAN3
 • RATLARDA UNİLATERAL ORKİDEKTOMİ SONRASI KONTRALATERAL TESTİSİN LAKTAT DEHİDROGENAZ-C4 İZOENZİMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Fatma TANELİ1, Cüneyt GÜNŞAR2, Ahmet VAR1, Cevval ULMAN1, Ece ONUR1, Zeki ARI1, Bekir Sami UYANIK1, Can TANELİ2
 • BİR HERBİSİT OLAN 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)' in SIÇANLARDA TESTİS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ
       Ebru ÖZDAŞ1, Utku ATEŞ2, Yiğit UYANIKGİL2, Meral BAKA2, Altuğ YAVAŞOĞLU2, Songül BİÇER1, Gürsel ERGEN1
 • Germ hücreli tümörlere eşlik eden intratübüler germ hücre neoplazisi
       Bilir G, Çakır E, Benzer E, Pak I, Kebat T, Ardıç F
 • Diyabetik ayak gelişen ve üriner sistem kandidozu olan bir olgu sunumu
       Meltem T, Bengü G T, Derya A
 • Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi
       Pala H G1, Erbaş O2, Oltulu F3, Pala E E4, Aktuğ H3, Yavaşoğlu A3
 •