[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2017, Cilt 56, Sayı 4
12 makale bulundu.
 • BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU
       Çağ ÇAL1, Derya KESKİN1, Mustafa DELİBAŞ1, Refik KİLLİ2, Ceyhun ÖZYURT1, Oktay NAZLI1
 • KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR
       Cem ÇALLI, Recep SAVAŞ, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Hüdaver ALPER
 • LUMBAL CANALİS VERTEBRALIS'İN SAGİTTAL VE TRANSVERS ÇAPLARININ İNCELENMESİ MORFOMETRİK VE RADYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
       Hulki BAŞALOĞLU1, Mehmet TURGUT2, H. KÜBRA BAŞALOĞLU3
 • ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU
       Işıl BİLGEN, Recep SAVAŞ, Hüdaver ALPER
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Gülden COŞKUN, Kutsi KÖSEOĞLU, Yelda ÖZSUNAR DAYANAR
 • DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJI; TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
       Mircelal KAZIMİ, Özer MAKAY, Özgür FIRAT, Barış GÜRCÜ, Taylan SEZER, Gökhan İÇÖZ
 • Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı
       Bilen T B, Fırat C, Kılınç H, Gürlek A
 • Çok kesitli bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile tanı alan çöliyak arter oklüzyonu ile birliktelik gösteren inferior pankreatikoduodenal arter anevrizması
       Turkvatan A1, Ozdemir M1, Sezer S2, Olcer T1, Cumhur T1
 • Bazal ganglion kalsifikasyonu olan 13 yaşında bir olgu
       Bayram E1, Tokgöz Y2, Topçu Y1, Berktaş S2, Akıncı G1, Arslan N2, Hız S1
 • Proksimal üreter taşı olan 96 olguda ESWL tedavisi sonuçları
       Tufan SÜELÖZGEN, Hakan TÜRK, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Mehmet YOLDAŞ, Mustafa KARABIÇAK, Batuhan ERGANİ, Yusuf Özlem İLBEY, Ferruh ZORLU
 • Spondiloartropati kliniği ile seyreden bir idiyopatik hipoparatiroidi olgusu
       Merve Bergin Korkmaz, Ayhan Aşkın, Seçil Demirdal, Korhan Bayram, Alev Gürgan, Hikmet Koçyiğit, Özlem Akan
 • Yan ağrısı olan bir hastada renal embolinin perkütan tedavisi
       Emrah Acar, Mehmet Fatih Yılmaz, Süleyman Barutçu, Aykun Hakgör, Emine Demiryapan, Muzaffer Kahyaoğlu, Büşra Güvendi, Çetin Geçmen
 •