[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 1
26 makale bulundu.
 • MENİNGİOMLARDA MRG BULGULARININ HİSTOLOJİK ALT TÜRLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Cem ÇALLI1, Hülya SEZER1, Eren DEMİRTAŞ2, Nezih OKTAR3, Nilgün YÜNTEN1
 • MİDE ADENOKARSİNOMLARINDA p53 EKSPRESYONU VE DİĞER KONVANSİYONEL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ
       Aylin Örgen ÇALLI, Neşe EKİNCİ, Ayşegül AKDER SARI, Filiz DAĞ
 • OVERİN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERİ: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Deniz NART, Osman ZEKİOĞLU, Metin ÇİRİŞ, Yıldız ERHAN
 • ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU
       Işıl BİLGEN, Recep SAVAŞ, Hüdaver ALPER
 • MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Bünyamin GÜNEY Çağlar AKSU Gülgün DEMİRPOLAT Ayşenur MEMİŞ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Gülden COŞKUN, Kutsi KÖSEOĞLU, Yelda ÖZSUNAR DAYANAR
 • ÇOCUKLARDA GİARDİASİS İLE SERUM IGA, IGE, IGG, IGM, VE CRP DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
       Pelin ERTAN KARA1, Kor YERELİ2, Erhun KASIRGA1, Özgür KURT2, Tamer ŞANLIDAĞ3, Ali ONAĞ1, Ahmet ÖZBİLGİN2
 • FEMORAL ARTER EMBOLİSİNİN İLK SEMPTOM OLDUĞU SOL ATRİAL MİKSOMA : OLGU SUNUMU
       Deniz NART1, Funda YILMAZ1, Gül YÜCE1, Hakan POSACIOĞLU2, Yeşim ERTAN1
 • RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU
       Sermet SAĞOL, Fuat AKERCAN, Pınar SOLMAZ YILDIZ, Mert KAZANDI, Teksin ÇIRPAN
 • MİKSOPAPİLLER EPENDİMOM (10 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ)
       Yeşim ERTAN1, Deniz NART1 , Tuncer TURHAN2, Ali VERAL1 , Mehmet ZİLELİ2, Taner AKALIN1
 • PANKREATİK ADENOKARSİNOM VE PANKREATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK p53 VE Ki 67 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Metin ÇİRİŞ2, Murat ZEYTUNLU2, Gül YÜCE1, Yıldıray YÜZER3, Ahmet ÇOKER3, Funda YILMAZ1
 • HEPATOSELLÜLER KARSİNOMLARDA SOMATOSTATİN RESEPTÖR 1 EKSPRESYONU
       Gül YÜCE1, Deniz NART1, Yıldıray YÜZER2, Ömer ÖZÜTEMİZ3, Galip ERSÖZ1, Ulus AKARCA3, Yücel BATUR3
 • TANISAL SİTOLOJİDE İMMUNOSİTOKİMYANIN YERİ
       Ali VERAL, Deniz NART, Özden GÜNEL
 • AMİLOİDOZİSİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDAKİ ZORLUKLAR
       Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Mural Bülent ALKANAT, Funda YILMAZ, Gülçin BAŞDEMİR
 • SIK GÖRÜLEN DEĞİŞKEN İMMUN YETERSİZLİK: OLGULARIN KLİNİK, LABORATUVAR VE İZLEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ferah GENEL, Güzide AKSU, Arzu KÜTÜKÇÜLER, Ceyhun DİZDARER, Suat ÇAĞLAYAN, Necil KÜTÜKÇÜLER
 • SEREBRAL İNFARKTLARDA DİFUZYON AĞIRLIKLI MRG
       Cem Çallı, Ahmet Yeşildağ, Ömer Kitiş, Nilgün Yünten
 • Gastrointestinal stromal tümörlerde histopatolojik değerlendirme “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın 1992-2007 yılları arasındaki deneyimi”
       Doğanavşargil B, Akalın T, Sezak M, Alkanat B M, Kandiloğlu G, Tunçyürek M
 • Akut immun trombositopenik purpura tanılı çocuklarda koagulasyon parametreleri
       Balkan C, Kavaklı K, Karapınar D
 • Fulminan hepatik yetmezlikle başvuran hemofagositik sendromlu bir olgu
       Gülen H1, Aslan Ş2, Şimşek A2, Ayhan S3, Moumin N2, Kasırga E4
 • Bilinç bozukluğunun nörolojik nedenlerine yaklaşım
       Evyapan Akkuş D
 • Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran santral sinir sistemi enfeksiyonu olgularında saptanan viral etkenler
       Soylar M1, Altuğlu İ1, Sertöz R1, Aydın D2, Akkoyun F3, Zeytinoğlu A1
 • Romatoid elin duyusal değerlendirmesi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile ilişkisi
       Erol A M1, Ceceli E2, Uysal Ramadan S3, Borman P2
 • Kalp ve beyin tutulumlu Erdheim-Chester hastalığı
       Yasemin Çiğdem ÖZERDEM1, Bahar MÜEZZİNOĞLU2, Gür AKANSEL3, Muhip KANKO4, Hüsnü EFENDİ1
 • Popliteal fossa yerleşimli para-artiküler kondromun tanı ve ayırıcı tanısı: Çok nadir bir lokalizasyon
       Berne Dirim METE1, Merve GÜRSOY1, Donald RESNICK2
 • Böbreğin primer karsinoid tümörü
       İbrahim Gelincik1, Polat Türker2, Ömer Özçağlayan3, Ramazan Uygur4
 • Mukopolisakkaridoz tip IVa’da (Morquio sendromu) spinal tutulum: Tanı ve izlemde MRG’nin önemi
       Elçin Aydın1, Cenk Eraslan2, Ebru Canda3, Havva Yazıcı3, Sema Kalkan Uçar3, Mahmut Çoker3, Cem Çallı2, Ömer Kitiş2
 •