[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 1
52 makale bulundu.
 • ÇOCUK YAŞ GRUBU HİPERTANSİYONLARININ TOPLU SONUÇLARI
       Alpan CURA, Sevgi MİR, Caner KABASAKAL, Osman DÖNMEZ
 • ÇOCUKLARDA 2 YILLIK HOLTER MONITÖRİZASYON DENEYİMİ
       Hasan GÜVEN, Ertürk LEVENT, A.Ruhi ÖZYÜREK, Muammer BÜYÜKİNAN, Ayvaz AYDOĞDU, Aytül PARLAR
 • KALSİFİYE FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR : OLGU SUNUMU
       A. Gülden DİNİZ1, Ragıp ORTAÇ1, Münevver HOŞGÖR2, Safiye AKTAŞ1, Ayşe ERBAY3
 • ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
       Sevgi MİR1, Hakan ERDOĞAN1, Sanem GÜLER1, Gül Nihal ŞENGÜL1, Adem KOYU1, Şöhret AYDEMİR2
 • KARBAMAZEPİN TEDAVİSİ ALAN EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Füsun ÇELİKKOL, Semra KURUL, Eray DİRİK
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
       Gülden COŞKUN, Kutsi KÖSEOĞLU, Yelda ÖZSUNAR DAYANAR
 • ÇOCUKLARDA GİARDİASİS İLE SERUM IGA, IGE, IGG, IGM, VE CRP DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
       Pelin ERTAN KARA1, Kor YERELİ2, Erhun KASIRGA1, Özgür KURT2, Tamer ŞANLIDAĞ3, Ali ONAĞ1, Ahmet ÖZBİLGİN2
 • AKUT HEPATİT A VİRUS İNFEKSİYONUNA BAĞLI KOLESTAZDA URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ
       Erhun KASIRGA, İpek AKİL, Şenol COŞKUN, Ali Aykan ÖZGÜVEN, Zehra KARAKOÇ
 • İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE HİPERTANSİYON PREVALANSI
       Sevgi MİR, Ahmet KESKİNOĞLU, Neşe ÖZKAYIN, Özmert ÖZDEMİR
 • GÖĞÜS DUVARI HAMARTOMU : Olgu Sunumu
       Gülden DİNİZ1, Ragıp ORTAÇ1, Safiye AKTAŞ1, Günyüz TEMİR2Münevver HOŞGÖR2, İrfan KARACA2
 • PEDİYATRİK BİR HASTA GRUBUNDA BAŞAĞRISINA NEDEN OLAN ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Aycan ÜNALP, Semra KURUL, Eray DİRİK
 • MİKOPLAZMA PNÖMONİSİ TANISI ALAN 21 OLGUNUN KLİNİK, RADYOLOJİK VE FİZİK MUAYENE BULGULARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Figen GÜLEN1, Dost ZEYREK1, Serdar ALTINÖZ1, İmre ALTUĞLU2, Mustafa OZCETİN1, Remziye TANAÇ1, Roza ÇAĞLI2, Esen DEMİR1
 • ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞI VE ENFEKSİYON ANEMİ İLİŞKİSİ
       Zühre KAYA1, Türkiz GÜRSEL1, Recep BOZKURT2, Ülker KOCAK1, Yusuf ZİYA ARAL1
 • OTOZOMAL RESESİF POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI
       Gülden DİNİZ1 , Ragıp ORTAÇ1, Safiye AKTAŞ1, Gürcan ERBAY2, Tülay TOS3
 • Rastlantısal olarak saptanmış unılateral double böbrek ile kontralateral supernumerary böbrek
       Mutlubas F1, Mir S1, Sevinc E2, Türker Ö3
 • 5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler
       Savar S1, Taşar M.A2, Tıraş U2, Dallar Y2
 • BİR İNFANTTA İNTRAKRANİYAL ARTERİYOVENOZ MALFORMASYON GALEN VEN MALFORMASYONU OLGU SUNUMU
       Kurul S, Bora B, Dirik E
 • TEKRARLAYAN KARIN AĞRISI OLAN ÇOCUKLARDA ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİ BULGULARI VE HELİKOBAKTER PİLORİ İNFEKSİYONU
       Yesim ÖZTÜRK1, Benal BÜYÜKGEBİZ2, Nur ARSLAN1, Erdener ÖZER2
 • Erken cerrahi tedaviden fayda gören bir Sturge - Weber sendromu olgusu
       Ünalp A1, Uran N1, Erşahin Y2
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARININ PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Serpil ERERMİŞ1, Nagehan BÜKÜŞOĞLU1, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU2, Figen OKSEL2
 • Çocuklarda peritoneal eşitlenme testi (PET)
       Yavaşcan Ö, Kara O D, Anıl M, Aksu N
 • Sosyoekonomik düzeyi düşük çocuklardaki toplum kaynaklı pnömonilerde A vitamini ve çinko düzeyleri
       Saç R, Doğan F, Saraçoğlu D, Taşar M A, Bostancı İ, Dallar Y
 • Akut gastroenteritli çocuklarda klinikte varsayılan ve gerçek dehidratasyonun karşılaştırılması
       Saç R1, Dallar Y1, Sarıyıldız E1, Aral Y Z2, Acar B1
 • Göğüs duvarı tümörünü taklit eden organize pnömoniler
       Mutafoğlu Uysal K1, Güneş D1, Uzuner N2, Ölmez D2, Babayiğit A2, Çakmakçı H3, Özgüven A A1, Özer E4, Olgun N1
 • Akut immun trombositopenik purpura tanılı çocuklarda koagulasyon parametreleri
       Balkan C, Kavaklı K, Karapınar D
 • İmmunkompetan bir infantta kısa süreli steroid tedavisi ile ilişkili invaziv pulmoner aspergilloz
       Erdemir A, Babayiğit A, Olmez D, Uzuner N, Karaman Ö, Makay B, Anal Ö
 • Retrofaringeal yumuşak doku enfeksiyonları ile krup arasındaki klinik ikilem
       Saz E U, Erdemir G, Ozen S, Aydoğdu S
 • Kene ısırığı nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi
       Arıkan İ, Tıraş Ü, Saraçoğlu D, Taşar M A, Dallar Y
 • Sepsisli çocuklarda trombozu etkileyen genlerdeki polimorfizmlerin değerlendirilmesi
       Cogulu O1, Onay H2, Gunduz C3, Ekmekci A1, Atlihan F4, Ozkinay F1
 • Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması
       Sozeri B1, Mir S1, Mutlubas F1, Sen S2
 • Emanuel Sendromu
       Kazandı M1, Turan V1, Zeybek B1, Argon A2
 • Bruselloz tanılı 33 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
       Çataklı T, Kılıç N, Dallar Y
 • Meningomiyeloselli hastalarda leptin ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki
       Gökay S, Tıraş Ü, Şimşek E, Yaşıtlı U, Dallar Y
 • Çocukluk ve gençlik dönemindeki özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi
       Yalaki Z, Taşar M A, Yalçın N, Dallar Y
 • Febril konvülziyonla başvuran hastaların sunumu
       Çelik T
 • Fulminan hepatik yetmezlikle başvuran hemofagositik sendromlu bir olgu
       Gülen H1, Aslan Ş2, Şimşek A2, Ayhan S3, Moumin N2, Kasırga E4
 • Ağır edinsel aplastik anemili çocuklarda kök hücre transplantasyonu: 15 olgunun değerlendirilmesi
       Aksoylar S, Çetingül N, Kansoy S
 • L-2-hidroksi glutarik asidüri
       Kömür M1, Balcı S2, Kursel O2, Okuyaz Ç1
 • Çocuklarda invajinasyonun nadir bir nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu
       Karakus O Z1, Özçetin M2, Atılgan Ç3, Muslehiddinoglu A4
 • Bazal ganglion kalsifikasyonu olan 13 yaşında bir olgu
       Bayram E1, Tokgöz Y2, Topçu Y1, Berktaş S2, Akıncı G1, Arslan N2, Hız S1
 • Bir hastaneye başvuran annelerin D vitamini hakkındaki bilgileri ve kullanma tutumları
       Çataklı T, Taşar S, Oğulluk M, Dallar Bilge Y
 • Bir çocukta tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu
       Yılmaz K1, Dursun İ1, Özgöçmen S2, Yel S1, Düşünsel R1, Gündüz Z1
 • Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız
       Cengiz YAKINCI2, Habip ALMİŞ1, Ömer DEMİRBAĞ2, Eda KAYHAN2, Özlem ELKIRAN2
 • Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi
       Abdulgani GÜLYÜZ1, Mehmet TEKİN2, Çapan KONCA2, Muhammed İkbal YETİŞ3, Mehmet DEMİRCAN3
 • Serebellopontin açı yerleşimli ve astrositomu taklit eden bir medullablastom olgusu
       Tarık AKMAN1, Adem Bozkurt ARAS1, Mustafa GÜVEN1, Halil Murat ŞEN2, Murat COŞAR1
 • Henoch-Schonlein purpurası: Penis ve skrotum tutulumlu olgu
       Mehmet Karacı1, Zuhal Örnek2, Burak Seyrek2, Mutlu Yüksek3, Nazmiye Yüksek4
 • Akut apandisiti taklit eden primer omentum torsiyonu
       Sevgi Büyükbeşe Sarsu1, Kamil Şahin2, Wassim Almahli3
 • Pediyatrik ultrasonografi araştırmalarına Türkiye'nin uluslararası katkısı: SCI-E'de bibliometrik bir analiz
       Petek Bayındır Tamay
 • Çocukta obezite ile birlikte lipoödematöz skalp
       Emel Ataş Berksoy1, Özlem Bağ1, Tanju Çelik1, Hülya Tosun Yıldırım2, Davi Habif3, Aysel Öztürk1
 • Çocuklarda demir eksikliği anemisinin tiroid hormonları üzerine etkisi
       Zahide Yalaki11, Bülent Alioğlu2
 • Enalapril ve essitalopram ile özkıyım girişimi sonrası gelişen rabdomiyoliz
       Sinan Oğuz, Nilden Tuygun, Can Demir Karacan
 • Çocuklarda ofis kan basıncı parametreleri ile ayaktan kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) sonuçlarının karşılaştırılması: Güncellenmiş AKBM raporuna göre olguların değerlendirilmesi
       Aslı Çelebi Tayfur1, Ece Onat Gökçe2, Bahar Büyükkaragöz1, Aysun Çaltık Yılmaz1, Nilgün Altuntaş3, Ayşe Derya Buluş4
 •