[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 2
20 makale bulundu.
 • KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON EŞLİĞİNDE SOLİTER MULTİLOKÜLER RENAL KİST: OLGU SUNUMU
       Cüneyt GÜNŞAR1, irfan KARACA1, Aydın ŞENCAN1, Erol MİR2
 • AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
       Alpaslan ÇAKAN1, Banu AKTİN1, Gürsel ÇOK2, Ufuk ÇAĞIRICI1, Ali VERAL3
 • İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanısında videotorakoskopik ve açık akciğer biyopsilerinin karşılaştırılması
       Turhan K, Yoldaş B, Samancılar Ö, Çakan A, Çağırıcı U
 • Primer ve metastatik akciğer tümörlerinin ayırıcı tanısında tiroid transkripsiyon faktör-1 ekspresyonunun önemi ve güvenilirliği
       Nart D1, Sarsık B1, Doğanavşargil B1, Sezak M1, Yaman B1, Çiriş M2, Veral A1
 • Akciğer rezeksiyonu öncesi preoperatif değerlendirme
       Turhan K1, Karapolat H2, Eyigör S2, Özdil A1, Çakan A1, Çağrıcı U1
 • Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçları
       Turhan K, Yoldaş B, Çağırıcı U, Çakan A
 • Akciğer tüberkülozunda Mycobacterium tuberculosis antijen fraksiyonlarına karşı serolojik yanıtın western blot yöntemiyle değerlendirilmesi
       Öz T1, Çavuşoğlu C2, Yaygın E3, Aydoğan Ö1, Korkmaz M4, Bacakoğlu F1
 • Swyer-James (MacLeod ) sendromu
       Nacaroğlu H T1, Tuygun N1, Çınar G2, Tanır G1
 • Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi
       Altıparmak S1, Fadıloğlu Ç2, Gürsoy Ş T3, Altıparmak O4
 • Postmortem akciğer doku biyopsisinde vankomisine dirençli enterokok
       Işıkgöz Taşbakan M1, Arda B1, Bacakoğlu F2, Pullukçu H1, Turhan A3, Tombuloğlu M4, Ulusoy S1
 • Pulmoner Blastom
       Önen A1, Eyüboğlu G M1, Şanlı A1, Duygu G2, Ulugün İ1, Özdemir N1, Kargı A2
 • Trakeobronşiyal açıya invaze bronş karsinomunda Barclay operasyonu
       Ceylan K C, Polat H, Akpınar D
 • Akciğer tümörünü taklit eden Wegener granülomatozu
       Güngör Ö1, Turan M N1, Tatar E1, Sarsık B2, Yaprak M1, Bozkurt N3, Ceylan N4, Seziş Demirci M1, Aksu K5, Başçı A1
 • Opere edilmiş evre I küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu olgularda c-Met immünreaktivitesi: Prognostik bir belirteç mi?
       Ozdil A1, Cakan A1, Cagirici U1, Turhan K1, Ergonul A G1, Veral A2
 • Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım
       Gündüz C, Erdinç M
 • Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde ikinci hat irinotekan kemoterapisinin etkinliği
       Özsarı S1, Çok G2
 • Malignite tanılı opere edilmiş ikinci primer akciğer kanserli hastaların uzun dönem sağkalımını etkileyen faktörlerin analizi
       Ayşe Gül Ergönül1, Ali Özdil1, Tevfik İlker Akçam2, Kutsal Turhan1, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
 • Akciğer kanserli hastaya tanısı söylenmeli mi?
       İbrahim Başol1, Efe Özoğlu1, Nesibe Hatun Ozan1, Ayşe Nergis1, Didem Hancı1, Özlem Göksel1, Asuman Filiz Güzelant2, Tuncay Göksel1
 • PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı
       Fırat Uygur1, Hakan Tanrıverdi1, Bülent Altınsoy1, Fatma Erboy1, Ziyaeddin Aktop2, Meltem Tor1
 • Larinks ve akciğer maligniteli olgularda akciğer rezeksiyonu
       Tevfik İlker Akçam, Önder Kavurmacı, Ali Özdil, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan
 •