[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 2
28 makale bulundu.
 • BÖBREĞİN RENAL HÜCRELİ KANSERLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERDEN CATHEPSİN D1 EKSPRESYONU VE GENETİK HETEROJENİTENİN ÖNEMİ
       Meral KOYUNCUOĞLU1, Mustafa PEHLİVAN2, Sacide PEHLİVAN3, Ziya KIRKALI4
 • KARBOPLATİNE BAĞLI ORGAN TOKSİSİTELFRİNDE PENTOKSİFİLİN, C VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ
       Hanefi ÖZBEK1, Mustafa KÖSEM2, Ender ERDOĞAN3, İrfan BAYRAM2, Ahmet DURMUŞ4, İmdat DİLEK4
 • İDİOPATİK TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM TAŞLI ERKEKLERDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU
       izzet KOÇAK, Yakup YÜREKLİ, Mehmet DÜNDAR, Burçin ÖZEREN
 • MİKSOPAPİLLER EPENDİMOM (10 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ)
       Yeşim ERTAN1, Deniz NART1 , Tuncer TURHAN2, Ali VERAL1 , Mehmet ZİLELİ2, Taner AKALIN1
 • PRİMER APPENDİKS ADENOKARSİNOMU VE TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU; 2 OLGU SUNUMU
       Evrim Gümüç BERKEL, Gülay Bilir DİLEK, Emine BENZER, Süleyman DEMİR Muzaffer YILDIRIM, Tulu KEBAT
 • Akut immun trombositopenik purpura tanılı çocuklarda koagulasyon parametreleri
       Balkan C, Kavaklı K, Karapınar D
 • Bir erkek çocukta glans penisin parameatal üretral kisti
       İsen K1, Bostancı Y1, Sezgin A2, Demir E3, Utku V1, Kaymaz İ1
 • Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri
       Çınar G M, Erol A
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ocak 2004 ile Ocak 2009 yılları arasında tedavi gören ektopik gebelik vakalarının retrospektif değerlendirilmesi
       Ergenoğlu A M, Yeniel A Ö
 • Penisillin tedavisine bağlı olarak konvülziyon geçiren abdominal, pelvik ve hepatik abseleri olan hasta:olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Alper E, Baydar B, Cantürk F, Örmeci B, Aslan F, Buyraç Z, Ünsal B
 • Yaşlanma Mekanizmaları
       Karan M A, Tufan F
 • Ağaçtan düşme sonrası perine ve sfinkter yaralanması olmadan penetran rektum ve mesane yaralanması
       Altıntoprak F
 • Tanısı genellikle ameliyat sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi
       Pergel A1, Yücel A F1, Aydın İ2, Şahin D A1, Kocakuşak A3
 • Çocuklarda invajinasyonun nadir bir nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu
       Karakus O Z1, Özçetin M2, Atılgan Ç3, Muslehiddinoglu A4
 • Yüksek olasılıklı fungal beyin apsesi ve teikoplanin kullanımına bağlı nötropeni
       Serin D Ç1, Özçelik Ünal N G2, Sipahi O R1, Metin D Y3, Pullukçu H1, Arda B1, Özütemiz Ö2, Ulusoy S1
 • Wilson hastalığı bulunan bir hastada D-penisilamin tedavisi sonucu ortaya çıkan jeneralize miyastenia gravis
       Yiğiter R, Elçi M A, Akçalı A, Altunışık E, Demir F, Neyal M
 • Akut myeloid lösemi hastalarında febril nötropenik atakların değerlendirilmesi
       Cömert M1, Aydoğdu İ2, Yetkin F3, Kaya E4, Erkurt M A4, Kuku İ4
 • Sezaryen uygulanan trombositopenik gebelerde anestezi yöntemlerinin retrospektif incelenmesi
       Sargın A1, Karaman S1, Kılınç N1, Günüşen İ1, Akdemir A2
 • Weil hastalığı: Sarılık, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden bir olgu sunumu
       Yavaşca P, Kepekçi A B, Telli S
 • Sarkopeniden korunma
       Sumru Savaş
 • Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu
       Bedia MUTAY SUNTUR, Ferit KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN
 • Hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi verilen hastalarda febril nötropenik atak gelişimi için risk faktörleri
       Nur Soyer1, Fergun Yılmaz1, Şöhret Aydemir2, Murat Tombuloğlu1, Ahmet Dirican3, Seçkin Çağırgan1, Ayhan Dönmez1
 • Erişkin yaşta tanı alan Gaucher hastalıklı bir olgu
       Gülsüm Akgün Çağlıyan, Oktay Bilgir
 • Henoch-Schonlein purpurası: Penis ve skrotum tutulumlu olgu
       Mehmet Karacı1, Zuhal Örnek2, Burak Seyrek2, Mutlu Yüksek3, Nazmiye Yüksek4
 • Duodenokolik fistül
       Yeliz Çağan Appak1, Ömer Yılmaz2, Gökhan Pekindil3, Semin Ayhan4, Erhun Kasırga1
 • Erektil disfonksiyonlu diabetes mellitus olgularında penil Doppler ultrasonografi bulguları
       Namık Kemal Altınbaş1, Nurullah Hamidi2, Cemil Yağcı1
 • Ertapenem tedavisine bağlı gelişen deliryum ve tremor
       Hatice Köse, Fatih Temoçin
 • İnkarsere insizyonel herni kesesi içerisinde perfore apandisit
       Mehmet Üstün, Halit Batuhan Demir, Bengi Balcı Çetindağ, Levent Uğurlu, Tayfun Kaya, Cengiz Aydın
 •