[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 3
10 makale bulundu.
 • GENÇ ERKEKLERDE SEMPTOMATİK VARİKOSELİN TESTİS HACMİ VE SPERMİOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ
       izzet KOÇAK1, EmirŞİLİT2, Bahri GÜMÜŞ2, Enver TURAN3
 • MİDENİN MÜLTIPL KARSİNOİD TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU
       Enver İLHAN1, Mehmet YILDIRIM2, Elif SELEK1, Servet AĞDENİZ1, Şehnaz Emil SAYHAN2, Erdem GÖKER2
 • RATLARDA UNİLATERAL ORKİDEKTOMİ SONRASI KONTRALATERAL TESTİSİN LAKTAT DEHİDROGENAZ-C4 İZOENZİMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Fatma TANELİ1, Cüneyt GÜNŞAR2, Ahmet VAR1, Cevval ULMAN1, Ece ONUR1, Zeki ARI1, Bekir Sami UYANIK1, Can TANELİ2
 • BİR HERBİSİT OLAN 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)' in SIÇANLARDA TESTİS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ
       Ebru ÖZDAŞ1, Utku ATEŞ2, Yiğit UYANIKGİL2, Meral BAKA2, Altuğ YAVAŞOĞLU2, Songül BİÇER1, Gürsel ERGEN1
 • AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
       Alpaslan ÇAKAN1, Banu AKTİN1, Gürsel ÇOK2, Ufuk ÇAĞIRICI1, Ali VERAL3
 • Germ hücreli tümörlere eşlik eden intratübüler germ hücre neoplazisi
       Bilir G, Çakır E, Benzer E, Pak I, Kebat T, Ardıç F
 • Mide karsinoid tümörleri
       Demir M1, Gen R2, Hilmi A1
 • Böbreğin primer karsinoid tümörü
       İbrahim Gelincik1, Polat Türker2, Ömer Özçağlayan3, Ramazan Uygur4
 • Deneysel diabet modeli oluşturulan farelerde tirozin kinaz inhibitör uygulanımının testis dokusu üzerine olan etkilerinin pluripotensi kapasitesi ve hücre adezyonu özelinde araştırılması
       Kaan Özdedeli1, Hüseyin Aktuğ2, Fatih Oltulu2, Gülperi Öktem2, Altuğ Yavaşoğlu2, Eda Açıkgöz3, Gürkan Yiğittürk2, Kenan Demir2, Ayşegül Uysal2
 • Uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımına sekonder gastrik nöroendokrin hiperplazi
       Fatma Özge Kayhan Koçak, Sercan Sahutoğlu, Bahattin Gokdemir, Zeliha Fulden Saraç, Sevnaz Şahin, Selahattin Fehmi Akçiçek
 •