[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2018, Cilt 57, Sayı 4
70 makale bulundu.
 • KOLON KANSERLİ HASTALARDA DERMATOGLIFIK BULGULAR
       M. Hakan POLAT1, Metin CANER2
 • EVRE I İNVAZİV SERVİKS KARSİNOMLARI: SSK EGE DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ DENEYİMİ
       Merih HANHAN1, Enver VARDAR2, Refik KELEŞ1, Ayşe ÖZBAKKALOĞLU1, Murat İNAL1
 • CERRAHİ EVRE - 1 ENDOMETRİUM KANSERİ OLAN BİR HASTADA PELVİK RETROPERITONEAL METASTAZ
       Aydın ÖZSARAN1, Mert GÖL1, Yılmaz DİKMEN1, Zeynep ÖZSARAN2, Osman ZEKİOĞLU3
 • ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
       Sevgi MİR1, Hakan ERDOĞAN1, Sanem GÜLER1, Gül Nihal ŞENGÜL1, Adem KOYU1, Şöhret AYDEMİR2
 • KANSERLİ HASTALARDA TEK DOZ SUÇİÇEĞİ AŞISININ ETKİNLİĞİ
       Suat PAKER1, Füsun ATLIHAN2, PamirGÜLEZ1, Canan VERGİN2, Alpay ÖZBEK3
 • MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI YÜKSEK LOKAL YİNELEME RİSKİ BULUNAN MEME KANSERLERİNDE HDR BRAKİTERAPİ BOOSTU: 27 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Zeynep ÖZSARAN, Yavuz ANACAK, Serra Arun KAMER, Umar NİANG, Deniz YALMAN, Mustafa ESASSOLAK, Arif ARAS, Ayfer HAYDAROĞLU
 • TRANSPOZE KOLONDA REDUNDANSİ : OLGU SUNUMU
       Yasin PEKER1, Mustafa ÖZER2
 • MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI ?
       Bülent KARABULUT1, Veliddin Canfeza SEZGİN1, Ulus Ali ŞANLİ1, Rüçhan USLU1, Erdem GÖKER1, Necmettin ÖZDEMİR2, Selahattin SANAL3
 • MEME KANSERİNDE Kİ-67 EKSPRESYONU VE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ
       Veliddin Canfeza SEZGİN1, Bülent KARABULUT1, Ulus Ali ŞANLI1, Rüçhan USLU1, Erdem GÖKER1, Salahattin SANAL2, Necmettin ÖZDEMİR3
 • ÖĞRENCİLERİN CİLT KANSERİ RİSKLERİNİN VE GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Aynur UYSAL, Süheyla A. ÖZSOY, Şafak ERGÜL
 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONLU ÇOCUKLARDA SEFİKSİM TEDAVİSİNİN İDRAR NAG ATILIMINA ETKİSİ
       İpek AKİL1, Püreda YAZICI2, Özge YILMAZ1, Muzaffer POLAT1, Cevval ULMAN3, Fatma Z. KUTAY2
 • ODONTOJEN FİSTÜLLER
       Altuğ UYSAL, Bahar SEZER, M. Cemal AKAY, Selda ERTÜRK
 • BİR PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA KANSER SIKLIĞI VE DAĞILIMI
       İrfan BAYRAM, Deniz REÇBER, İbrahim İBİLOĞLU, Serdar UĞRAŞ
 • İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE HİPERTANSİYON PREVALANSI
       Sevgi MİR, Ahmet KESKİNOĞLU, Neşe ÖZKAYIN, Özmert ÖZDEMİR
 • SİSPLATİN KEMOTERAPİSİNİ İZLEYEN PERSİSTAN HİPOMAGNEZEMİ VE TETANİ
       Fatma ESKİCİOĞLU, Yeşim BAYTUR, Ümit İNCEBOZ, Can POSTACI, Hüsnü ÇAĞLAR
 • ADJUVAN TAMOKSİFEN TEDAVİSİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA ENDOMETRİAL NEOPLAZİ : NON-ENDOMETRİOİD ALT GRUPLARININ SUNUMU
       Yıldız ERHAN1, Osman ZEKİOĞLU1, Mustafa COŞAN TEREK2, Levent AKMAN2, Aydın ÖZSARAN2, Yılmaz DİKMEN1, Fatih ŞENDAĞ2
 • SAFRA KESESİ KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ: KÖTÜ PROGNOZ
       Mehmet YILDIRIM, Nazif ERKAN, A. Kemal KAYAPINAR
 • 131 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA, C-ERBB-2 ARTMIŞ EKSPRESYONUNUN, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Ebru ARABACI1, Gülay BİLİR1, Işın PAK1, Ali E. DEMİRBAĞ2
 • BİR PİTTED KERATOLİZİS OLGUSUNDAN KYTOCOCCUS SEDENTARİUS İZOLASYONU
       İgen ERTAM, Derya AYTİMUR, Seciye Eda YÜKSEL
 • NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Meltem Işıkgöz TAŞBAKAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Hüsnü PULLUKÇU1, Şöhret AYDEMİR2, Alper TÜNGER2, Taşkın YURTSEVEN3, Çağrı BÜKE1
 • ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞI VE ENFEKSİYON ANEMİ İLİŞKİSİ
       Zühre KAYA1, Türkiz GÜRSEL1, Recep BOZKURT2, Ülker KOCAK1, Yusuf ZİYA ARAL1
 • MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ
       Mustafa Coşan TEREK1, Yılmaz DİKMEN1, Osman ZEKİOĞLU2, A. Aydın ÖZSARAN1, Levent AKMAN1, Yıldız ERHAN2
 • MİDE GÜDÜK KANSERLERİ
       Adem GÜLER1, Mehmet ERİKOĞLU1, Oktay TEKEŞİN2, Ömer ÖZÜTEMİZ2
 • Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçları
       Turhan K, Yoldaş B, Çağırıcı U, Çakan A
 • İzmir'de yapılan bebeklik dönemi adli otopsiler: 1999-2007
       Kaya A1, Bilgin U E1, Şenol E1, Koçak A1, Aktaş E Ö1, Şen F2
 • Adjuvan kemoterapi alan erken evre meme kanserli hastalarda lenfosit alt tiplerinin flow sitometrik analizi
       Gökmen N M1, Gökmen E2
 • Tranzisyonel hücre karsinomlu olgularda sitokeratin 20 mRNA ekspresyonunun değerlendirilmesi
       Yılmaz S1, Avcı Ç B1, Şığva Z O D1, Nazlı O2, Gunduz C1
 • Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi
       Altıparmak S1, Fadıloğlu Ç2, Gürsoy Ş T3, Altıparmak O4
 • MDAH- 2774 over kanser kök hücrelerinde kemoterapi sonrası apoptotik etkilerin incelenmesi
       Demiray Ş B1, Ayla Ş2, Oltulu F1, Çavuşoğlu T1, Akarca Ö1, Dilsiz Ö Y1, Ergüven M4, Öktem G1, Bilir A3
 • Meme kanseri tanısıyla izlenen iki olguda 4 yıl sonra kronik myeloid lösemi gelişimi
       Ocakçı S1, Görümlü G3, Şahin F1, Özsan N2, Zekioğlu O2, Uslu R3, Saydam G1
 • Fetal geçiş gösteren maternal primer CMV enfeksiyonu
       Akercan F, Zeybek B, Tavmergen Goker E N, Karadadas N
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yönünden riskli davranış gösteren kişilerin damgalanma konusundaki görüşleri ve sağlık hizmeti kullanımlarına ilişkin değerlendirmeler
       Sevencan F1, Aslan D2, Akın A3, Akın L2
 • Bornova'da meslek odasına kayıtlı işyerlerinde manikür-pedikür çalışanlarının enfeksiyonu önleme konusunda bilgi ve davranışları
       Durusoy R1, Mermer G2, Türk Soyer M1
 • Meta-analiz: Türk Toplumunda MTHFR c.677C>T polimorfizmi ve kanser ilişkisi
       Çetintaş V B, Avcı Ç B, Süslüer S Y, Eroğlu Z, Gündüz C
 • Ateşli yaşlıya yaklaşım
       Büke A Ç
 • Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi
       Avcı Ç B1, Süslüer Yılmaz S1, Şığva Doğan Ö1, Söğütlü F2, Dündar M2, Gündüz C1
 • Bir üniversite hastanesine gönderilen idrar kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılık profilinin incelenmesi
       Ece Terek G1, Tunçel Başoğlu M2
 • İnme ve kanser birlikteliği: 30 olgunun analizi
       Cerrahoğlu T Ş, Güler A, Şirin H, Çelebisoy N
 • Opere edilmiş evre I küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu olgularda c-Met immünreaktivitesi: Prognostik bir belirteç mi?
       Ozdil A1, Cakan A1, Cagirici U1, Turhan K1, Ergonul A G1, Veral A2
 • Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım
       Gündüz C, Erdinç M
 • Geriatride kanser ağrısına yaklaşım
       Uyar M, Eyigör C
 • Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran santral sinir sistemi enfeksiyonu olgularında saptanan viral etkenler
       Soylar M1, Altuğlu İ1, Sertöz R1, Aydın D2, Akkoyun F3, Zeytinoğlu A1
 • Düşük risk lokalize prostat kanserli hastalarda aktif izlem sonuçlarımız
       Ün S1, Koca O2, Türk H3, Tarhan H3, Divrik R T4
 • Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus
       Aksoy Gökmen A1, Çiçek C2
 • Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastalarda enzim işaretli floresan test ile elde edilen Epstein-Barr virüsü serolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi
       Soylu M, Zeytinoğlu A, Altuğlu İ
 • Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde ikinci hat irinotekan kemoterapisinin etkinliği
       Özsarı S1, Çok G2
 • Tiroid foliküler kanserine bağlı paraneoplastik polinöropati, Lambert-Eaton myastenik sendrom ve paraneoplastik serebellar dejenerasyon olgusu
       Akpinar C K1, Dogru H2, Balci K2
 • Tip 1 nörofibromatozisli erkek hastada meme kanseri
       Cihan S1, Atasoy A2, Firat U3, Komek H4, Akgul Babacan N5
 • Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?
       Türk H, İşoğlu C S, Yoldaş M, Karabıçak M, Ekin R G, Zorlu F
 • Gastrik kanser hastasında izole adrenal metastazın eş zamanlı rezeksiyonu
       Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MIHMANLI
 • Yaşlılarda bağışıklama
       Ahmet Çağrı Büke
 • Kanserde erken tanı ve tarama programları
       Sevnaz Şahin
 • Laboratuvar tasarımı bir HBV DNA kantitasyon protokolü rutin kullanıma uygun olabilir mi? – Ege Üniversitesi Klinik Viroloji Laboratuvarı deneyimi
       Ajda Turhan1, İmre Altuğlu2, Selda Erensoy2, Rüçhan Sertöz2
 • Malignite tanılı opere edilmiş ikinci primer akciğer kanserli hastaların uzun dönem sağkalımını etkileyen faktörlerin analizi
       Ayşe Gül Ergönül1, Ali Özdil1, Tevfik İlker Akçam2, Kutsal Turhan1, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
 • Tekrarlayan prostat biyopsilerinin komplikasyon oranlarına etkisi
       Sıtkı Ün1, Gökhan Koç2, Hakan Türk2, Yüksel Yılmaz1
 • Akciğer kanserli hastaya tanısı söylenmeli mi?
       İbrahim Başol1, Efe Özoğlu1, Nesibe Hatun Ozan1, Ayşe Nergis1, Didem Hancı1, Özlem Göksel1, Asuman Filiz Güzelant2, Tuncay Göksel1
 • Kanserde yeni bir hedef haline gelen çok yönlü Sox2 geni
       İrem Doğan Turaçlı1, Abdullah Ekmekçi2
 • Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları
       Hakan Türk1, Sıtkı Ün2, Mustafa Karabıçak1, Batuhan Ergani1, Gökhan Koç1, Yusuf Özlem İlbey1, Ferruh Zorlu1
 • PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı
       Fırat Uygur1, Hakan Tanrıverdi1, Bülent Altınsoy1, Fatma Erboy1, Ziyaeddin Aktop2, Meltem Tor1
 • Peutz-Jeghers sendromu
       Tuğba Han Yılmaz, Tevfik Avcı, Varlık Erol, Hüseyin Gülay
 • Akut glomerülonefritin nadir bir nedeni: Hepatit A virüs enfeksiyonu
       Kenan Yılmaz1, Süleyman Geter2, Gülcihan Özek3
 • Diferansiye tiroid kanserlerinde prognostik faktörlerin cinsiyetler arasında karşılaştırmalı olarak retrospektif değerlendirilmesi
       Mustafa Demirpençe1, Hamiyet Yılmaz1, Pelin Tütüncüoğlu2, Ahmet Görgel3, Mithat Bahçeci4
 • Meme kanseri kök hücrelerinde elajik asit ile indüklenmiş miRNA’ların ifadesi ve elajik asidin apoptoz üzerine etkisi
       Hasan Onur Çağlar1, Sunde Yılmaz Süslüer2, Şebnem Kavaklı3, Cumhur Gündüz2, Biray Ertürk4, Ferda Özkınay4, Ayfer Haydaroğlu5
 • Lokal ileri evre serviks kanserlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi ve volumetrik ayarlı ark tedavinin dozimetrik karşılaştırılması
       Berna Nalbant1, Fatma Sert2, Emin Tavlayan2, Nezahat Olacak2, Zeynep Özsaran2
 • Tüberoz skleroz ile ilişkili anjiyolipoma rüptürüne bağlı kanamada girişimsel radyoloji
       Fuat Kızılay, Emir Akıncıoğlu, Elmir Aliyev, Adnan Şimşir
 • Endoplazmik retikulum-aracılı protein yıkım yolağında görev yapan p97/VCP ve Ufd1-Npl4 adlı proteinlerin NF-κB yolağına etkisinin prostat kanser hücre hattında incelenmesi
       Petek Ballar Kırmızıbayrak1, Burcu Erbaykent Tepedelen2
 • ZNF304 gen ifadesinde artış ve CXCR4’de azalma ile prostat kanserinde anoikis değişebilir
       Şule Ayla1, Gülperi Öktem2, Cüneyd Parlayan3
 • Granülomatöz polianjiit; hastalık aktivasyonu mu, enfeksiyon mu?
       Mete Kara1, Özün Bayındır1, Figen Yargucu Zihni1, Gonca Karabulut1, Selen Bayraktaroğlu2, Hayriye Koçanaoğulları1, Neşe Çelebisoy3, Fahrettin Öksel1
 • Zoledronik asit uygulamasının meme kanseri hücre hattı (MCF 7) kanser kök hücrelerinin üzerine otofaji gen seviyesindeki etkilerinin araştırılması
       Fatih Oltulu1, Ayşegül Uysal1, Hadi Rouhrazi2, Kubilay Doğan Kılıç1, Duygu Çalık Kocatürk1, Gülperi Öktem1
 • Adrenokortikal karsinom: Tek merkez deneyimi
       Burcu Çakar, Pınar Gürsoy
 •