[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2019, Cilt 58, Sayı 1
22 makale bulundu.
 • ADNEKSLER KORUNARAK HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA OVER FONKSİYONLARI
       Hüseyin YILMAZ, Özgür YENİEL, Onur BİLGİN, Ömer DİNÇER
 • OVERİN PRİMER RABDOMYOSARKOMU: OLGU SUNUMU
       Sevil SAYHAN1, Osman ZEKİOĞLU2, Yıldız ERHAN2
 • MAYER-ROKİTANSKY-KUSTER-HAUSER SENDROMLU BİR OLGUDA İZLENEN OVERİN BORDERLİNE SERÖZ KİSTADENOMU: OLGU SUNUMU
       Murat ULUKUŞ1, Mustafa ULUKUŞ1, Ege Nazan TAVMERGEN GÖKER2, Mustafa Coşan TEREK1, Osman ZEKİOĞLU3
 • SERVİKS VE OVERLERİ KORUYARAK YAPILAN HİSTEREKTOMİNİN SEKSÜEL FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
       Erdal YERMEZ1, Esra Bahar GÜR1, İbrahim SEKÜ1, Seçil KURTULMUŞ1, Hayal BOYACIOĞLU2
 • POSTMENOPOZAL DÖNEMDE ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ NEDENİ OLAN OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
       Mustafa Coşan TEREK1, Levent AKMAN1, Osman ZEKİOĞLU2, Yılmaz DİKMEN1, Serdar ÖZŞENER1, M. Sait YÜCEBİLGİN1
 • SİSPLATİN KEMOTERAPİSİNİ İZLEYEN PERSİSTAN HİPOMAGNEZEMİ VE TETANİ
       Fatma ESKİCİOĞLU, Yeşim BAYTUR, Ümit İNCEBOZ, Can POSTACI, Hüsnü ÇAĞLAR
 • OVERİN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖRÜ
       Nilay ŞEN1, Metin AKBULUT1, Şermin ÇOBAN1, Başak YILDIRIM2, Süleyman Ender DÜZCAN1
 • PANKREATİK ADENOKARSİNOM VE PANKREATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK p53 VE Ki 67 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Metin ÇİRİŞ2, Murat ZEYTUNLU2, Gül YÜCE1, Yıldıray YÜZER3, Ahmet ÇOKER3, Funda YILMAZ1
 • EPİTELİAL OVARYUM KANSERLERİNE EŞLİK EDEN OVARYAN ENDOMETRİOZİS
       Deniz ÖZTEKİN1, Sefa KURT1, Şivekar TINAR1, Onur KARALTI1, Hakan CAMUZCUOĞLU1, Sevil SAYHAN1, Özgür ÖZTEKİN2
 • Overde lipom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Akbulut M1, Zekioglu O3, Terek M2, Özdemir N3
 • TEK SETE KARŞIN ÇOK SETLE YAPILAN SEKİZ HAFTALIK DİRENÇ ANTRENMANLARININ GENÇ ERKEKLERİN KEMİK TURN-OVER MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Cevval ULMAN2, Fatma TANELİ2, Serdar SEVEN2, Sule ÇOLAKOĞLU1, Fırat ÇETINÖZ1, Muzaffer ÇOLAKOĞLU1
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE HİRSUTİZM ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN KADINLARDA GEÇ BAŞLANGIÇLI KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ ORANI
       Füsun SAYGILI1, Ayşin ÖGE2, Candeğer YILMAZ1
 • MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ
       Mustafa Coşan TEREK1, Yılmaz DİKMEN1, Osman ZEKİOĞLU2, A. Aydın ÖZSARAN1, Levent AKMAN1, Yıldız ERHAN2
 • Brenner tümörü: 2 olgu sunumu; belirgin makrokistik değişiklik ve ekstraovaryan lokalizasyon
       Dada G M, Kebat T A, Dilek G B, Benzer E S, Pak I
 • Ergin dişi sıçanlarda submandibular bez üzerine overektominin etkileri
       Uyanıkgil Y1, Türkkozan N Y2, Balcıoğlu H A3, Ateş U1, Özel S4
 • MDAH- 2774 over kanser kök hücrelerinde kemoterapi sonrası apoptotik etkilerin incelenmesi
       Demiray Ş B1, Ayla Ş2, Oltulu F1, Çavuşoğlu T1, Akarca Ö1, Dilsiz Ö Y1, Ergüven M4, Öktem G1, Bilir A3
 • Polikistik over sendromu tanısı konmuş 89 hastanın biyokimyasal, hormonal kan parametrelerinin ve klinik bulgularının incelenmesi
       Turan V1, Erdoğan M2, Yeniel Ö1, Ergenoğlu M1, Kazandı M1
 • Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi
       Pala H G1, Erbaş O2, Oltulu F3, Pala E E4, Aktuğ H3, Yavaşoğlu A3
 • Mitotik aktif sellüler fibrom
       Kaygusuz E I, Çetiner H, Yorgancı C, Yavuz H, Cesur S, Koç N
 • Bilateral ovaryan kapiller hemanjiom
       İbrahim GELİNCİK1, İlyas SAYAR2, Ali KURT3, Ali YİTİK1
 • Matür kistik teratom zemininde gelişmiş sigmoid kolona fistülize olan skuamöz hücreli karsinom
       Sevinç ŞAHİN1, Elif KILIÇ2, Selda SEÇKİN1, Sezer KULAÇOĞLU2
 • Polikistik over sendromunda klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonunun serum leptin düzeylerine etkisi
       Ayşen Güçlü1, Ümit Nayki2, Cenk Nayki2, Mehmet Kulhan3, Salih Sadık3
 •