[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 237-241
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ SONRASINDA İNTRAARTİKÜLER TENOKSİKAM İLE POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜ
Oğuz ERİŞ1, Meltem UYAR1, İnan AYSEL2, Elvin KURDOĞLU2
1EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2EÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: intraartiküler analjezi, tenoksikam, artroskopik cerrahi

Bu çalışmada artroskopik diz cerrahisi geçirecek hastalarda intraartiküler yolla uygulanacak tenoxicamın postoperatif analjezik etkinliğini göstermeyi amaçladık. Fakülte etik kurul onayı alındıktan sonra fizik durumu ASA /-//' ye giren, yaşları 16-55 arasında değişen 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele 15' er kişilik 2 gruba ayrıldı. Premedikasyon uygulanmaksızın tüm hastalara standard genel anestezi protokolü uygulandı. İndüksiyonda atropine 0.01 mg.kg1 propofol 2 mg.kg1, fentanil 2mcg. kg1 ve vekuronyum 0.1 mg.kg1 İV uygulanıp takiben trakeal entübasyon sonrası anestezi idamesi %50 O2/N2O ve isofluran (0.8-2.0 %) ile sağlandı. Operasyonun sonunda artroskop intraartiküler aralıktan çıkarılmadan tüm hastalara çift kör, randomize şekilde çalışma ilacı verildi. Grup T'ye: 20 mi şalin içinde 20 mg tenoksikam, Grup K'ya: sadece 20 mi şalin uygulandı. Postoperatif analjeziğe ihtiyaç duyulduğunda intravenöz HKA ile morfin uygulandı. Operasyondan sonra ağrı ve sedasyon skorları; Vizüel Analog Skala (VAS), Verbal Rating Skala (VRS) ve Ramsey Sedasyon Skorları 0, 20, 40. dakikalarda ve 1, 2, 4, 12, 24. saatlerde kaydedildi. Postoperatif ilk 24 saat süresince toplam morfin tüketimi ve yan etkiler kaydedildi. Veriler Anova, Chi-kare testleri ile karşılaştırıldı

İki grup arasında VAS, VRS, sedasyon skorları ve özellikle de toplam morfin tüketimi açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Bu çalışmada tenoksikamın intraartiküler analjezik etkisiyle ilgili daha önce yapılmış çalışmaların tersine 20 mg intraartiküler tenoksikamın artroskopik diz cerrahisinde kontrol grubuna göre üstünlüğünün olmadığı bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]