[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-188
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOPPLER BULGULARİ EŞLİĞİNDE NORMAL VE HİPERTANSİF GEBELERDE PLAZMA LİPİT PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZGÜR ÖZTEKİN1, DENİZ CAN2, ÖZER ÖZTEKİN3, ZEHRA ADIBELLİ4, YUSUF ABALI4, SIVEKAR TINAR2
1SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir
2SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İzmir
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir
4SSK izmir Eğitim Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Preeklampsi, doppler, lipit profili

Bugün için pre-eklampsinin etiyolojisi hala kesin olarak bilinmemekle birlikte önemli bir maternal ve perinatal mortalite nedenidir. Bu çalışmamızda normal ve hipertansif gebelerde Doppler bulguları eşliğinde plazma lipid seviyelerini inceledik. Plazma lipit profili değişikliklerinin, pre-eklampsi etiyolojisinde rol oynayabileceğini göstermeyi amaçladık. Çalışmamızın sonucunda artmış trigliserid, VLDL, LDL değerlerinin pre-eklampsi riskini artırdığı sonucuna vardık. Eylül 2000 - Şubat 2001 tarihleri arasında SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran normatansif, kronik hipertansif ve pre-eklamptik olan toplam 135 gebe çalışmamıza dahil edildi. Pre-ekiamptik grup, doppler değerlerine göre, normai ve anormal olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların plazma lipit seviyeleri birbirleri ile karşılaştırdı. Tüm gebelikte hipertansif olan hastalarda, pre-eklamptiklerde daha fazla olmak üzere plazma trigliserid ve VLDL değerlerinin yükseldiği görüldü. Pre-eklamptik grupta Doppler bulgularının bozulması halinde ise HDL hariç tüm lipit seviyelerinin arttığı gözlendi. Kronik hipertansif hastalarla, doppler kan akımı normal değerlerde olan pre-eklamptik hastalar birbirine benzer serum lipit profillerine sahiptiler. Doppler değerleri normal olan pre-eklamptiklerie kronik hipertansif olan gebelerin benzer kan lipit profili değişiklikleri göstermeleri bu iki durumun benzer etiyolojilere sahip olabileceğini düşündürdü. Anormal doppler değerleri olan pre-eklamptikierin kan lipit profillerinin bunlardan oldukça farklılık göstermesi, bu durumun ayrı bir etiyolojiye sahip olabileceği ihtimalini düşündürmekteydi. Plazma lipit profili değişiklikleri, pre-eklampsi patofizyolojisinin aydınlatılmasında rol oynayabilir ve risk altındaki gebelerin belirlenmesinde prediktif değer taşıyabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]