[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ATOPİK VE NON - ATOPİK HASTANE PERSONELİNDE LATEKS DUYARLILIĞI
Ömür ARDENİZ, Nihal METE, Aytül SİN, Ali KOKULUDAĞ, Filiz SEBİK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları İmmünoloji Alerji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: atopi-sağlık çalışanları -lateks duyarlılığı

Doğal lateks duyarlılığı, önemi giderek artan ve özellikle sağlık sektöründe çalışanlarda belirgin morbidite nedeni olan bir sağlık sorunudur. Son yıllarda enfeksiyonla mücadelede lateks eldivenlerin kullanımının özendirilmesi, latekse duyarlanmada artışın temel nedenidir. Ayrıca atopik yapıya sahip olmanın da sensitivite geliştirme riskini arttırdığına yönelik veriler mevcuttur. Bu bilgiden yola çıkarak atopik ve non-atopik, sık eldiven kullanılan bölümlerde görev yapan hastanemiz personelinde, latekse deri testi reaktivitesi oranını ve bunun kliniğe yansımasını belirlemeyi hedefledik. Hastane personeli olmayan ve alerji nedeniyle kliniğimizce takip edilen olguları da çalışmaya dahil ederek, atopinin lateks duyarlanması üzerine etkilerini araştırdık. Çalışmaya dahi edilen üç grup arasında lateks duyarlılığ geliştirme açısından anlamlı fark saptamadık. Ancak tüm gruplarda lateks duyarlılık oranlarını genel populasyon verilerinin üzerinde bulduk. Bu çalışma sonuçlarına göre lateksle sürekli temas edilmesi, lateks duyarlılığ geliştirmede atopiden bağımsız bir risk faktörü olarak görülmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]