[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-039
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SERVİKS VE OVERLERİ KORUYARAK YAPILAN HİSTEREKTOMİNİN SEKSÜEL FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Erdal YERMEZ1, Esra Bahar GÜR1, İbrahim SEKÜ1, Seçil KURTULMUŞ1, Hayal BOYACIOĞLU2
1SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Yenişehir, İZMİR
2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: uterus, serviks, over, histerektomi, seksüel fonksiyonlar

Amaç: Çalışmamızın amacı, histerektomide serviksin ve overlerin korunmasının, seksüel fonksiyonlara etkisini belirlemektir.

Materyal ve Metod: Çalışmamız SSK Ege Dğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde subtotal histerektomi (STH), total abdominal histerektomi (TAH) ve total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi (TAH+BSO) uygulanıp hormon replasman tedavisi (HRT) alan hastalar üzerinde uygulanmıştır. Adres kayıtlarına ulaşılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara, pre-postoperatif seksüel fonksiyonu de􀃷erlendirmek amacıyla hazırlanan anket formu uygulandı. Sonuçlar, STH ve TAH ile TAH ve TAH+BSO grupları arasında karşılaştırılma yapılarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Anket çalışmasına katılan 32'si STH, 34'ü TAH ve 30'u TAH+BSO geçirmiş hasta, verdikleri cevaplarla değerlendirildi. Her üç grup arasında demografik özelliklerde fark yoktu. TAH uygulanan hastalarda, STH olanlara kıyasla, orgazm, çoklu orgazm ve koital sıklık ile tüm seksüel yeterlilik daha kötü idi (p= 0.024, p=0.012, p=0.032 ve p=0.003 sırasıyla). TAH+BSO grubu ile TAH grubu arasında ise, sadece postoperatif libidoda değişim konusunda, TAH grubu lehine anlamlı fark elde edildi (p=0.014).

Tartışma: Çalışmamızın sonuçları, serviksin ve overlerin korunmasının seksüel fonksiyonlara olumlu etkileri olduğu yönündedir. Ancak, objektif değerlendirmenin ve sağlıklı analiz yapabilmenin oldukça güç olduğu bu konuda, kesin yargıya varabilmek için daha çok kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]