[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-056
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
POSTMENOPOZAL DÖNEMDE ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ NEDENİ OLAN OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Mustafa Coşan TEREK1, Levent AKMAN1, Osman ZEKİOĞLU2, Yılmaz DİKMEN1, Serdar ÖZŞENER1, M. Sait YÜCEBİLGİN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı , Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: granüloza hücreli tümör, over, postmenopozal vaginal kanama

Granülosa hücreli tümör, seks kord stromal kaynaklı, nadir görülen ve sıklıkla östrogen gibi seks steroidleri sentezleyebilen bir over tümörüdür. Bu çalışmada proliferatif endometrium bulunan ve cerrahi sonrasıoverin granüloza hücreli tümörü saptanan bir olgu sunulmuştur. Yetmiş yaşında postmenopozal uterin kanama nedeniyle başvuran olguda, transvajinal sonografide kalın ve düzensiz endometrium saptanarak endometrial örnekleme yapılmıştır. Histopatoloji sonucunun atipisiz endometrial hiperplazi gelmesi üzerine abdominal total histerektomi ve bilateral salpingooforektomi uygulanan hastada; materyallerin histopatolojik incelenmesi sonucunda sağ overde granulosa hücreli tümör saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]