[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-093
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SEKİZ HAFTALIK İKİ FARKLI YÜRÜME PROGRAMININ ORTA YAŞLI KADINLARDA AEROBİK KAPASİTE, KAN LİPİD PROFİLİ VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Canan TIKIZ2, Cevval ULMAN3, Hakan TIKIZ4, Bekir Sami UYANIK3
1Celal Bayar Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu , Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya, Anabilim Dalı, Manisa
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: kan lipidleri, homosistein, Vitamin B12, folik asit, yürüyüş

Çalışmamızın amacı sekiz hafta süreli, iki farklı yürüyüş programının orta yaşlı kadınlardaki aerobik kapasite (VO2max), kan lipid profili, homosistein, vitamin B12, ve folik asit düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmaya 30-50 yaşları arasında 30 sağlıklı bayan dahil edildi ve bunlar; hızlı tempo yürüyüş grubu (HTYG; n= 10), orta tempo yürüyüş grubu (OTYG; n=10) ve kontrol grubu (KG; n= 10) olarak 3 gruba ayrıldı. Egzersiz grupları, haftada beş gün, günde 30 dakikadan başlayarak 48 dakikaya kadar sabit bir şekilde artan sürelerde yürüdüler. HTYG kalp atım sayısı yedeğinin yaklaşık ~%71 şiddetinde ve ~6.85±0.32 km/s hızla; OTYG ise kalp atım sayısı yedeğinin ~%51 şiddetinde ve ~5.20±0.14km/s hızla yürüdü. Antrenman periyodundan önce ve sonra maksimal oksijen tüketimi (VO2max), kan basınçları, total kolesterol (TK), trigliserid (TG), yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-K), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K), homosistein, Vitamin B12, folik asit düzeyleri ölçüldü.

VO2max HTYG'de daha belirgin olmak üzere her iki egzersiz grubunda artarken (p<0.01), sistolik kan basıncı (SKB) azaldı (p<0.05). Egzersiz gruplarında TK değerlerinde anlamlı değişiklik olmadığı halde, HDL-K'nin arttığı (p< 0.01), LDL-K'nin ise azaldığı gözlendi (p<0.05). Her iki egzersiz grubunda homosistein düzeyleri anlamlı olarak artarken (p<0.05), vitamin B12 düzeylerinde HTYG'de azalma (p<0.05); OTYG'de ise azalma eğilimi (p=0.059) saptandı. HTYG'nin folik asit değerlerinde anlamlı azalma gözlendi (p<0.05).

Sonuç olarak; çalışmamızda hızlı tempo ile yapılan yürüyüşlerin aerobik kapasiteyi daha belirgin derecede arttırdığı, ancak kan lipid profili ve sistolik kan basıncı üzerinde her iki tip yürüyüsün benzer oranda olumlu etki yaptığı saptanmıştır. Her iki tip yürüyüsün kan homosistein seviyelerini arttırıcı etkisinin Vitamin B12 ve folik asit düzeylerindeki azalışa bağlı olabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]