[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-099
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINDA İLACIN VERİLİŞ SÜRESİNİN EKİMOZ, HEMATOM VE AGRI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ayten ZAYBAK, Leyla KHORSHID
Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Bornova - İZMİR
Anahtar Sözcükler: Subkutan heparin uygulama, ekimoz, hematom, ağrı

Araştırma, subkutan heparin uygulamasında ilacın veriliş süresinin ekimoz, hematom ve ağrı oluşumuna etkisini saptamak amacı ile yapılmış klinik deneysel bir çalışmadır. 01.03.2003 ile 01.05.2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji, Ortopedi ve Nöroloji kliniklerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini “rastgele örnekleme tekniği” ile belirlenen 50 hasta oluşturmuştur. Örneklemdeki her hasta aynı zamanda hem kontrol ve hem de uygulama grubunu oluşturmuştur. Heparin enjeksiyonunda ilaç karın bölgesinde göbek çukurunun sağ tarafına 10 saniyede, sol tarafına 30 saniyede verilmiştir.

Araştırma sonucunda: Subkutan heparin uygulamasında ilaç 30 saniyede verildiğinde 10 saniyede verilmesine göre daha az oranda ekimoz geliştiği (p<0.05) ve gelişen ekimozların daha küçük olduğu (p<0.05) saptanmıştır. İlaç 30 saniyede verildiğinde 10 saniyede verilmesine göre ağrı şiddetinde (p<0.001) ve ağrı süresinde (p<0.001) azalma olduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]