[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-105
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ADJUVAN TAMOKSİFEN TEDAVİSİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA ENDOMETRİAL NEOPLAZİ : NON-ENDOMETRİOİD ALT GRUPLARININ SUNUMU
Yıldız ERHAN1, Osman ZEKİOĞLU1, Mustafa COŞAN TEREK2, Levent AKMAN2, Aydın ÖZSARAN2, Yılmaz DİKMEN1, Fatih ŞENDAĞ2
1Department of Pathology Ege University Faculty of Medicine, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology Ege University Faculty of Medicine, Turkey
Anahtar Sözcükler: Tamoksifen, endometrial neoplazi, meme kanseri, transvajinal sonografi

Bu çalışmanın amacı, meme kanserli hastalarda adjuvan tamoksifen tedavisi sonrasında gelişen endometrial kanserin klinik ve patolojik özelliklerini sunmaktır. Kliniğimizde; 1994 ve 2002 yılları arasında, meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanımı sonrasında endometrial kanser tanısı ile tedavi edilen yedi hastayı inceledik. Hastaların tıbbi bilgilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Bütün hastalar postmenapozal dönemdeydi ve bir hasta nullipardı.

Endometrial kanser, hastalarda 53-78 yaş arasında ortaya çıkmıştır. Hastaların menapoz yaşları 40-53 yaş arasındadır. Yedi postmenapozal hastanın altısında, ilk şikayet postmenapozal uterin kanamadır. Sadece bir hastada endometrial kanser yıllık jinekolojik muayane sırasında saptanmıştır. Tüm hastalarda endometrial kanser tanısı dilatasyon ve küretaj ile konmuştur. Hastalar 1-14 yıl arasında, günlük 20 mg tamoksifen ile tedavi edilmiştir. Altı hastada, adjuvan tamoksifen tedavisi sırasında endometrial kanser saptanmıştır.

Sadece bir hastada, adjuvan tamoksifen tedavisi kesildikten altı yıl sonra endometrial kanser gelismiştir. Örneklerin histolojik değerlendirilmesinde, beş hastada adenokarsinom ve iki hastada sarkom saptanmıştır. Endometriumun malign mikst mezodermal tümör ve adenosarkomu uzun dönem tamoksifen kullananlarda gelişmiştir (8 ve 14 yılda gözlendi).

Adjuvan tamoksifen tedavisi kullanan meme kanserli hastalar, özellikle uzun süre kullananlar, endometrial kanser olasılığı açısından izlenmelidir. Yedi endometrial malignitenin, ikisinin non-endometrioid altgrubunda olması dikkate alınmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]