[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PEUTZ - JEGHERS SENDROMU VE JEJUNAL İNTUSSUSSEPSİYON: BİR OLGUNUN SUNUMU
Özer MAKAY, M. Gökhan ÜNSAL, Erhan AKGÜN, Halit OSMANOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: peutz-Jeghers sendromu, intussussepsiyon, polipektomi

Peutz-Jeghers sendromu, gastrointestinal sistemde hamartomatöz polipler ve mukokütanöz melanin pigmentasyonu ile karakterize otozomal dominant geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Ender görülmekle birlikte bu hastalar, intussepsiyona bağlı barsak obstrüksiyonu ve ileri yaşta gelişebilecek malignite riski nedeniyle ömür boyu yakından takip edilmelidir.

Bu olgu sunumunda 18 yaşında Peutz-Jeghers sendromu tanısı almış ve cerrahi tedavi uygulanmış 33 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Karın ağrısı ve özellikle yemeklerden sonra bulantı-kusma şikayetleri ile başvuran hastanın yapılan enteroklizis tetkikinde jejenumda, her biri 5 cm çaplı polip ve polibe bağlı jejuno-jejunal intussepsiyon saptanması üzerine hastaya laparotomi uygulandı. Manuel redüksiyon ile intussepsiyonu giderilen hastaya uygulanan enterotomi eşliğinde poliplere yönelik polipektomi gerçekleştirildi. Peutz-Jeghers sendromlu hastalarda intestinal intussepsiyon ve buna bağlı olarak iskemi gelisebileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Bu durumda erken tanı esastır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]