[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2006, Cilt 45, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PANKREATİK ADENOKARSİNOM VE PANKREATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK p53 VE Ki 67 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Metin ÇİRİŞ2, Murat ZEYTUNLU2, Gül YÜCE1, Yıldıray YÜZER3, Ahmet ÇOKER3, Funda YILMAZ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D
Anahtar Sözcükler: Pankreas karsinomu, pankreatik intraepitelyal neoplazi, immunohistokimya

Pankreatik duktal adenokarsinomlar (PDA), pankreatik intraepitelyal neoplaziler (PanIN) olarak isimlendirilen noninvaziv displastik intraduktal lezyonlardan köken almaktadır. Morfolojik ve genetik çalışmalar, PanIN‘lerin PDA'ların prekürsörü olabileceğinin güçlü bir kanıtını oluşturmuştur.

Çalışmada PDA tanılı 21 hasta değerlendirildi. PanIN ve PDA içeren histolojik kesitler gözden geçirildi. PanIN lezyonları sayıldı, derecelendirildi ve lokalizasyonları değerlendirildi. İmmunohistokimyasal (İHK) olarak Ki67 ve P53 ekspresyonu araştırıldı.

Olgularda, PanIN lezyonlarının interlobuler lokalizasyonu (%58.20) intralobuler lokalizasyonuna göre (%41.80) daha belirgin olup, interlobuler duktuslardaki PanIN 2 ve 3 lezyonları intralobuler duktuslara göre daha fazla olduğu gözlendi (p=0.0026 ve p=0.006). PanIN'lerde Ki67 ve P53 ekspresyonu istatistiksel olarak daha düşük bulundu (p=0.0045 ve p=0.0002).

Tümör supresör gen olan p53 protein ve proliferasyon belirleyicisi olan Ki67, PanIN lezyonlarının progresyon göstererek invazyon potansiyeli kazanabileceği hipotezine ek bir yarar sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]