[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2006, Cilt 45, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-134
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
EPİTELİAL OVARYUM KANSERLERİNE EŞLİK EDEN OVARYAN ENDOMETRİOZİS
Deniz ÖZTEKİN1, Sefa KURT1, Şivekar TINAR1, Onur KARALTI1, Hakan CAMUZCUOĞLU1, Sevil SAYHAN1, Özgür ÖZTEKİN2
1T.C.S.B. İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2T.C.S.B. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anahtar Sözcükler: Over tümörü, endometriozis

Amaç : Bu çalışmayı endometriyozis ile ovaryum kanseri arasındaki ilişkiyi araştırmak için planladık. Bulduğumuz sonuçlarla birlikte benign bir hastalık olarak kabul edilen endometriozise yaklaşımımızı yeniden değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç - Yöntem : Ocak 1998 - Aralık 2003 tarihleri arasında hastanemiz onkoloji bölümünde ovaryum karsinomu nedeni ile ameliyat edilen 322 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Postoperatif patoloji raporunda malign ovaryum tümörü ile birlikte endometriozis saptanan 13 olgu çalışmaya alındı.

İstatistiksel analiz için SPSS for Windows 10.0 bilgisayar programı kullanıldı. Çalışmanın verileri t testi kullanılarak değerlendirildi ve sağ kalım analizi için kaplan-maier yöntemi seçildi.

Bulgular : Hastaların ortalama yaşı 47.53±7.57 (38 – 68) olup, 3 olgu menopozdaydı.5 hastada berrak hücreli tümör, 4 hastada endometrioid tümör, 2 si borderline olmak üzere 3 hastada seröz tümör, 1 hastada granüloza hücreli tümör endometriozis ile birlikteydi. Hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı %83.08 olarak hesaplandı. Olguların erken evrede fark edilebilmesi sağ kalımda avantaj oluşturmasına karşın (% 76. 92) en sık birlikte izlenen ovaryum tümörünün berrak hücreli tip (%38.46) olması bu avantajı sınırlamaktadır.

Sonuç : Endometriozis ile birlikte olan ovaryum tümörlerinin 5 yıllık yaşam şansı endometriozis ile birlikte olmayanlardan daha iyidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]