[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 1, Sayfa(lar) 7-11
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
Alpaslan ÇAKAN1, Banu AKTİN1, Gürsel ÇOK2, Ufuk ÇAĞIRICI1, Ali VERAL3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Akciğer, karsinoid tümör, cerrahi, sağkalım

Giriş : Akciğer tümörlerinin yalnızca % 1'ini oluşturan karsinoid tümörlerin cerrahi tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar verdiği bilinmektedir. Ancak rezeksiyonun genişliği ve hastalığın prognozu ile ilişkili çalışmalar halen sürmektedir. Bu çalışmada akciğer karsinoid tümörlü olgularımızla ilgili cerrahi tedavi deneyimimiz aktarılmaktadır.

Gereç ve Yöntem : Kliniğimizde son beş yıllık süre içinde akciğer karsinoid tümörü nedeniyle rezeksiyon uyguladığımız 11 hasta; yaş, cinsiyet, preoperatif semptomlar, tanı yöntemleri, tümör yerleşimi, cerrahi tedavi yöntemi, tümör tipi, evre, hastalıksız sağkalım ve postoperatif komplikasyonlar yönünden retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 46.1 ± 16.7 (19 - 76) olup 6'sı kadın (%55), 5'i (%45) erkekti. En sık izlenen semptom öksürük olup olguların % 45'inde (5 olguda) görülmüştü. Dokuzu tipik, ikisi atipik karsinoid tümör tanısı alan olgularda en yüksek tanısal verimlilik bronkoskopik biyopsi ile (%82) elde edilmişti ve en sık uygulanan cerrahi işlem lobektomiydi (% 83.3). Dokuzu (%82) santral, ikisi (%18) periferik yerleşimli tümörü bulunan olguların postoperatif patolojik evrelemesinde; 9 hasta evre 1A, 2 hasta ise evre 1B olarak evrelendirildi. Postoperatif 1 olguda (%9), uzamış hava kaçağı dışında komplikasyon izlenmedi. Ortalama izlem süresi 25,9 ± 16.1 (3 - 64) ay olan serimizde günümüze değin yaşamını yitiren hasta olmamıştır.

Tartışma: Akciğer rezeksiyonu karsinoid tümörlü olgularda uzun sağkalımı sağlayan tedavi yaklaşımıdır. Santral yerleşimli tümörlerde güvenle uygulanabilen bronkoskopik biyopsi preoperatif tanıdaki en önemli araçtır. Serimizdeki olguların sağkalım oranı literatürle uyumlu bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]