[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 2, Sayfa(lar) 87-89
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Geleceğin cerrahi asistanı tıp eğitimi sırasında cerrahi stajından yeterli yararlanıyor mu?
Makay Ö, Yazıcı P, Sözbilen M, Kaplan H
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi AD, İzmir
Anahtar Sözcükler: tıp eğitimi, genel cerrahi rotasyonu, ameliyat çeşitliliği, staj verimi

Giriş ve amaç: Altı yıllık tıp eğitiminin son yılında kliniklerde pratik hekimliği geliştirmeye yönelik çalışma imkanı bulan son sınıf tıp öğrencileri için ideal olan rotasyon yaptıkları bir stajda o stajdan yüksek verim elde etmektir. Gelecekte cerrahi bir dalı seçecek olan son sınıf öğrencisi olabildiğince cerrahi temel prensipleri kavrayıp, mümkünse ameliyatlara katılarak ve el becerisini geliştirerek, cerrahi stajından verim alabilir.

Bu çalışmada, son sınıf tıp öğrencilerine yönelttiğimiz bir anketle cerrahi stajından yararlanma düzeyini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: Ağustos 2005 – Ocak 2006 arasında, dört haftadan oluşan genel cerrahi rotasyonunu tamamlayan toplam 136 son sınıf öğrencisi çalışmaya dahil edildi. Öğrencilere 18 açık uçlu sorudan oluşan bir anket uygulandı.

Bulgular: Ankete katılım oranı %100 idi. Öğrencilerin 72 ‘si (% 52) erkek, 64'ü (%48) kadın ve yaş ortalaması 23,9 idi. Öğrencilerin 89‘unun (%65) cerrahi rotasyonunda steril olarak ameliyata katıldığı saptanırken, uzmanlık sınavında herhangi bir cerrahi dal yazacak olan 34 (%25) öğrenciden 11'i (%8) genel cerrah olmak istediklerini belirttiler. Bu öğrencilerin tamamının en az 3, en çok 8 olmak üzere ortalama 4,7 ameliyata girdiği saptandı. Çeşitlilik açısından bakıldığında, yalnızca 2 öğrencinin 2 çeşit, diğerlerinin ise tek çeşit ameliyata katıldığı görüldü.

Sonuç: Geleceğin cerrahi asistanı, cerrahi rotasyonundan yeterli derecede yararlanıyor gibi görünüyor olsa da, bu yararlanın ameliyat çeşitliliği konusunda kısıtlı kaldığı ve bu öğrencilerin yalnızca elektif ameliyatlara katılmaları ile seçici davrandıkları görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]