[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-140
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Mesane ürotelyal karsinomlarında anjiogenezin değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerle ilişkisi
Sarı A1, Ermete M1, Dağ F1, Çallı A1, Bölükbaşı A2, Girgin C3
1Department of Pathology, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, MD.
2Chief of Department of 2nd Urology, İzmir Atatürk Traning and Research Hospital, MD.
3Associated Chief of Department of 1st Urology, İzmir Ataturk Traning and Research Hospital, MD.
Anahtar Sözcükler: Mesane; Mesane Neoplazm; Karsinom, Transizyonel Hücreli Karsinom, Neovaskülarizasyon

Giriş: Bu çalışmada mesane ürotelyal karsinomlarında anjiogenez ile bilinen prognostik faktörler arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 51 radikal sistektomi materyalinde (yedi pTa, sekiz pT1, onbir pT2, 17 pT3 ve sekiz pT4) klinikopatolojik parametrelerden yaş, cinsiyet, patolojik evre, lenf nodu metastazı, lenfatik/vasküler invazyon, perinöral invazyon ve karsinoma in situ varlığına bakıldı. Anjiogenezi değerlendirmek amacıyla immunohistokimyasal olarak CD34 boyası ile damarlar belirlendi. Vasküler alan yoğunluğu (VSD) ve stromada milimetre kare başına düşen damar sayısı (NVES) analiz edildi.

Bulgular: Sonuç olarak anjiogenez ile karsinoma in situ haricindeki hiçbir prognostik belirleyici arasında ilişki bulunmadı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]