[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-165
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ektopik torasik böbrek: olgu sunumu
Yazıcı B, Akgün A
Ege University Medical Faculty Department Of Nuclear Medicıne
Anahtar Sözcükler: ektopik torasik böbrek, sintigrafi, Tc- 99m DMSA, Tc- 99m DTPA

Torasik ektopik böbrek nadir görülen bir gelişimsel anomali olup tüm ektopik böbrekler içinde en az görülen formdur. 20 yaşında erkek hastada ultrasonografi ve intravenöz pyelografi ile sol renal lojda ve pelviste böbrek görülmedi.

Ancak, renal sintigrafiler ile solda ektopik torasik böbrek tespit edildi.

Çok nadir bir durum olmasına karşın batın ve pelviste böbrek görülmediğinde böbreğin intratorasik lokalizasyonda olabileceği hatırlanmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]