[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-173
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Rastlantısal olarak saptanmış unılateral double böbrek ile kontralateral supernumerary böbrek
Mutlubas F1, Mir S1, Sevinc E2, Türker Ö3
1Ege University Medical School, Departments of Pediatric Nephrology, Izmir, TURKEY
2Ege University Medical School, Departments of Radiology and Nuclear Izmir, TURKEY
3Ege University Medical School, Departments of Medicine, Izmir, TURKEY
Anahtar Sözcükler: Supernumerary böbrek, kontralateral double böbrek, çocuk

Supernumerary böbrek, literatürde yaklaşık 70 vakada bildirilmiş nadir üriner sistem anomalilerindendir. Supernumerary böbrekler genellikle asemptomatik olup başta genito-üriner sistemi ilgilendiren anomalilerle birliktelik gösterebilirler.

Bronkopnömoni nedeniyle hospitalize edilmiş 6 yaşında kız olguda, özgeçmişindeki tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarından (İYE) solda ‘supernumerary böbrek' ve kontalateral ‘double böbrek' anomalilierine ulaşılmıştır.

Ultrasonografi (USG), intravenöz pyelografi ve sintigrafi bulguları sol tarafta ekstra bir böbreği ve kontralateral double böbreği desteklemiştir. Özellikle İYE'den sonra yapılması gereken USG bu tür genitoüriner sistem anomalilerinin tanısında oldukça değerlidir. Bu yazıda, son derece nadir görülen bu anomali literatür eşliğinde tartışılmak istenmiştir


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]