[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TEK SETE KARŞIN ÇOK SETLE YAPILAN SEKİZ HAFTALIK DİRENÇ ANTRENMANLARININ GENÇ ERKEKLERİN KEMİK TURN-OVER MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Gürbüz BÜYÜKYAZI1, Cevval ULMAN2, Fatma TANELİ2, Serdar SEVEN2, Sule ÇOLAKOĞLU1, Fırat ÇETINÖZ1, Muzaffer ÇOLAKOĞLU1
1 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: kemik turn-over markerleri, direnç antrenmanı, genç erkekler

Çalışmamızın amacı farklı volümde (tek set-çok set) ancak aynı şiddette [8-12Tekrar Maksimum(RM) ve 12-15 RM] yapılan sekiz haftalık direnç antrenmanlarının kemik turn-over markerlerı üzerine etkisinin incelenmesi. Metod: 42 sağlıklı erkek üniversite öğrencisi rasgele tek set (TSG; n=14), çok set (ÇSG; n=13) ve kontrol grubu (KG; n=15) olarak ayrıldı. ÇSG tüm egzersizleri ilk üç hafta 3 set, 12-15RM ile; geri kalan 5 hafta ise şüper set ve 3 set halinde 8-12RM ile, tüm çalışma boyunca haftada 3 gün olarak yaptı. TSG ise tüm egzersizleri tek set olarak yaptı. Çalışma döneminin başında ve sonunda serumda total alkalen fosfataz (ALP), kalsiyum (Ca2+), fosfat, paratiroid hormonu (PTH), osteokalsin (OC), idrarda deoksipiridinolin (DPD) düzeyleri ölçüldü.

PTH TSG, ÇSG ve KG'de sırasıyla %15.32 (p<0.05), %34.88 (p<0.01) ve %20.76 (p<0.05) olarak arttı. ÇSG'de Ca2+ (p=0.054) ve OC (p=0.075)'de anlamlı olmayan artış görüldü. ÇSG'de Ca2+ ve OC'de gözlenen yüzde değişim CG'den yüksekti (sırasıyla p<0.05 ve p<0.01). Fosfat ve DPD'de grup içi ve gruplar arası farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, çok set grubundaki genç sporcular daha iyi bir kemik metabolizması göstergesi olan yüksek PTH ve OC değerlerine sahiptiler. Bu nedenle, kemik mineral metabolizmasını arttırmak için çok setler halinde yapılan direnç antrenmanlarının önerilebileceği kanısına varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]