[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-163
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
EGE ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE HİRSUTİZM ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN KADINLARDA GEÇ BAŞLANGIÇLI KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ ORANI
Füsun SAYGILI1, Ayşin ÖGE2, Candeğer YILMAZ1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İZMİR
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: geç başlangıçlı adrenal hiperplazi, polikistik over hastalığı, hirsutizm

Giriş : Klinik bulgularının benzerliği nedeniyle geç başlangıçlı konjenital adrenal hiperplazi (GKAH) hastalığı polikistik over sendromu (PKOS) ve idiopatik hirsutizm (İH) hastalığı ile karıştırılabilir. Hiperandrojenik kadınların %1 ile %10 unda GKAH gözlenmektedir. Biz bu çalışmada hirsutizm şikayetiyle polikliniğimize başvuran kadın olgularda GKAH sıklığını ve bu hastalardaki klinik bulguların şiddetini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem : Çalışma kapsamına, genel endokrinoloji polikliniğine hirsutizm şikayetiyle başvuran benzer yaş ortalaması ve vücut kitle indeksinde olan 205 kadın olgu ve kontrol grubu olarak 26 normal sağlıklı kadın alındı. Tüm olgularda bazal hormonlar ve ACTH stimulasyon testi ile 17-hidroksiprogesteron (17OHP) ölçüldü.

Bulgular : 205 hirsutizmli olgunun 20'si GKAH tanısı (%9.75), 123'ü PKOS (%60), 62'i (%30.25) İH tanısı aldılar. Olguların kortizol, ACTH, LH, FSH, testosteron, progesteron seviyelerinde anlamlı bir farklılık bulunmaz iken GKAH'li hastalarda bazal ve ACTH ile stimule 17OHP seviyelerinde anlamlı yükseklik tesbit edildi.

Sonuç : Hirsutizm nedeniyle polikliniğe başvuran olguların önemli bir kısmı GKAH vakalarıdır. EÜTF Endokrinolji polikliniğine baş vuran hastalar arasında bu oran %9.75'dir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]