[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İN VİTRO GLUKOZ KATARAKTI OLUŞTURULMUŞ TAVŞAN LENSLERİNDEKİ GLUTATYON VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNE TAURİN' İN ETKİSİ
Sibel KONYALIOĞLU
Ege Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: taurin, glutatyon, lipid peroksidasyon, in vitro glukoz kataraktı

Bu çalışmamızda, taurinin antikataraktojenik etkiye sahip olup olmadığını in vitro glukoz kataraktı oluşturulmuş tavşan lenslerindeki redükte glutatyon (GSH) ve lipid peroksidasyon (LPO) düzeylerine göre saptamaya çalıştık Bu amaçla, lens örnekleri korteks ve nükleus olarak iki kısıma ayrıldı; daha sonra kontrol katarakt ve taurin çalışma grupları başlıkları altında GSH ve LPO düzeyleri belirlendi. Bulgularımıza göre, katarakt ve taurin gruplarına ait nukleus örneklerindeki GSH düzeyleri kontrollere kıyasla anlamlı bir şekilde değişmemiştir (sıra ile p=0.413 ve p=0.792). ancak korteks örneklerinde katarakt grubunun GSH düzeyleri kontrollere kıyasla anlamlı bir şekilde azalmıştır (p=0.033) Korteks örneklerinin taurin grubundaki GSH düzeyleri ise kontrollere kıyasla farklı değildir (p=0.295) Nükleus örneklerinin kontrol katarakt ve taurin gruplarına ait LPO düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yokken, korteks örneklerinin katarakt gruplarında kontrollere kıyasla LPO düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı dikkat çekmektedir (p=0.022) Diğer yandan taurin grubunda elde edilen LPO düzeyleri kontrollere oldukça yakın sonuçlar vermiştir Taurin grubunun GSH ve LPO sonuçlarına göre. lens membran lipidlerini oksidatif hasara karşı koruduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak, taurinin antikataraktojenik bir madde olduğu söylenebilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]