[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
[ İngilizce Özet ] [ Benzer Makaleler ]
AMİLOİDOZİSİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDAKİ ZORLUKLAR
Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Mural Bülent ALKANAT, Funda YILMAZ, Gülçin BAŞDEMİR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: amiloid, amiloidozis, böbrek patolojisi, böbrek transplantasyonu, immunhistokimya

Değişik nedenlerle alınan organ biyopsilerinde karşılaşılan amiloid birikimlerinin histopatolojik tanısında en sık Kongo kırmızısı (KK) boyama yöntemi kullanılmaktadır. Amiloidozis kesin tanısı için KK ile kırmızı boyanan birikimlerin polarize ışıkta elma yeşili refle vermesi gereklidir. Immunperoksidaz yöntemler ve Kongo kırmızısı flöresansının (KKF) KK dan daha duyarlı olduğu ileri sürülmektedir.

Bu çalışmada değişik nedenlerle alınan ve KK uygulanan çeşitli organ biyopsileri KKF ve immunperoksidaz yöntemle amiloid birikimi açısından değerlendirildi Toplam 276 biyopsiden 136'sında amiloid birikimi saptandı. Bu birikimlerden 7'si KK inceleme sırasında ışık mikroskobunda atlanmıştı ve KKF ile yakalandı. Böbrek iğne biyopsilerinde permanganatla muamele edilmiş KK ile AA dışı birikim olarak değerlendirilen 4 olgu immunperoksidaz yöntem sonrasında AA olarak değerlendirildi.

KK ile görülemeyen küçük birikimler KKF ile saptanabilir ve KKF. KK'dan daha duyarlıdır. Amiloid AA'nın immunperoksidaz yöntemlerle tip tayininin yapılması daha güvenlidir. Klinik veya histopatolojik amiloid birikimi kuşkusu olan olgularda KK kesitler KKF ile değerlendirilmeden rapor edilmemelidir.


[ İngilizce Özet ] [ Benzer Makaleler ]