[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-053
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SEREBRAL İNFARKTLARDA DİFUZYON AĞIRLIKLI MRG
Cem Çallı, Ahmet Yeşildağ, Ömer Kitiş, Nilgün Yünten
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: serebral infarkt, manyetik rezonans görüntüleme, difüzyon ağırlıklı görüntüleme

Bu çalışmada difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) ile serebral infarktların değerlendirilmesi ve dönemine göre sinyal karakteristiklerinin ortaya konması amaçlanmıştır, Çalışmamıza klinik olarak farklı evrelerde serebral infarkt mevcut 43 hasta dahil edilmiştir. Tüm olgularda 1.5T manyetik rezonans (MR) cihazı ile eko-planar difüzyon ağırlıklı MR Görüntülerialınmıştır (b=0 b= 500, b=1000sn/mm2 ve ADC harita). Yanısıra tüm olgularda standart turbo spin-eko (TSE) T1 ve T2 ağırlıklı aksiyel görüntüler elde edilmiştir. Uygulanan bu protokol ile tüm olgularda tetkik suresi TSE T2-2.45 dak, TSE T1=1.52 dak DAG=33 sn olmak üzere toplam 5.10 dak tutmuştur, Standard sekanslar ile DAG bulguları klinik bulgular ile korele edilerek değerlendirilmiştir, 10 olguya takip DAG yapılmıştır, 43 olgunun 3' ünde hiperakut, 22' sinde akut, 11'inde subakut, 7' sinde ise kronik infarkt alanları saptanmıştır. Akut infarktlı olguların 2' sinde aynı zamanda kronik infarkt ta gorülmüştür. Akut evre infarktlar, DAG' de (b=500 ve b=1000 sn/mm2) hiperintens ADC harita görüntülerde hipointens olarak izlenmiştir 7 olgudaki kronik infarkt alanları ise DAG' de (b=500, 1000sn/mm2) hipointens. ADC harita görüntülerde ise hiperintens olarak izlenmiştir. Takip edilen olgularda, DAG' de infarktların akut evreden subakut evreye geçerken sinyallerinin azaldığı, ADC harita görüntülerde ise arttığı görülmüştür. DAG serebral infarktların ve özellikle de erken dönem infarktların saptanmasında etkin bir yöntemdir. Farklı evrelerdeki infarktlarda ise ilave bulgularla iskemik lezyonları değerlendirmede tanıya katkıda bulunmaktadır. Yanısıra kooperasyonu bozuk olan bu grup hastalarda kısa sürede tetkik olanağı sağlamaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]