[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-061
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HASHIMOTO TİROİDİTİNDE ATORVASTATİN İLE İNDÜKLENEN MİYOPATİ : OLGU SUNUMU
Ali KOKULUDAĞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: hipotiroidi, atorvastatin, miyopati

Tiroid hastalıkları ve bazı ilaçlar inflamatuvar olmayan miyopatiye neden olabilirler. Bu yazıda, tanı konulmamış hipotiroidin eşlik ettiği hiperkolesterolemiyi tedavi etmek amacıyla verilen atorvastatinin indüklediği mıyopatili kadın hasta sunulmuştur. Hashimoto tiroiditine bağlı hipotırodili hastada, miyopati atorvastatinin kesilmesinden sonra klinik olarak düzelmiştir. Tiroksin tedavisi ile kas enzimlerinin yüksek seviyeleri normale dönmüştür. Sonuç olarak bu hastada hipotİroidinin atorvastatine bağlı miyopati riskini arttırdığı kanısına varılmıştır. Bu olgu hiperkolesterolemili hastaların. tedaviye başlanmadan önce hiperkolesterolemi nedenleri açısından klinik ve biyokimyasal olarak dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]