[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2010, Cilt 49, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Streptozotosine bağlı diabetik ratların dalak dokusunda caspase-3 ve bcl-2 ekspresyonlarının immünohistokimyasal ve kantitatif RT-PCR ile değerlendirilmesi
Aktuğ H1, Kosova B2, Yavaşoğlu A1, Çetintaş V B2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Apoptozis, Bcl-2, caspase-3, diabetes mellitus, deneysel

Amaç : Dalak dokusu iki fonksiyonel ve farklı yapıdan bir araya gelmektedir, kırmızı pulpa ve beyaz pulpa. Bu çalışmanın amacı streptozotocin ile indüklenmiş diyabetik sıçanlarda dalak dokusundaki aktive olan apoptotik yolakları araştırmaktı. Oluşturulan hayvan modelinde diyabetin apoptotik etkileri her iki yapıda araştırıldı.

Gereç ve Yöntem : Çalışma grupları sağlıklı kontrollerden (Grup 1, n = 10) ve streptozotocin ile indüklenmiş diyabetik sıçanlardan (Grup 2, n = 10) oluşmaktaydı. Hücre morfolojisi ve bütünlüğü ışık mikroskobu altında hematoksilen ile eozin boyası ile değerlendirildi. Apoptoz, Caspaz-3 ve Bcl-2' nin immunohistokimyasal ve gerçek-zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyon (RT-PCR) analizleriyle belirlendi.

Bulgular: Tüm sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Çalışmamızın sonucunda diyabetik grupta fibrotik alanın daralarak, dalak kontüründe bir bozukluk meydana getirdiği ve parankimal dokunun yaygın olarak genişleyerek beyaz pulpanın marjinal zonunu ve foliküler alanını kapsadığı gözlendi. Diyabetik grup immunohistokimyasal olarak analiz edildiğinde ayrıca daha fazla hücrenin Caspaz-3'ü arttırarak ve Bcl-2 ekspresyonunu baskılayarak apoptotik süreci aktive ettiği izlendi. Bununla uyumlu şekilde diyabetik gruptaki Caspaz-3 mRNA ekspresyonu kontrol grubuna göre artmış, Bcl-2 mRNA ekspresyonu ise anlamlı şekilde azalmış oldukları bulundu.

Sonuç: Bu bulgular diyabetin dalakta Caspaz-3 ve Bcl-2 üzerinden apoptotik yolaklar üzerinde önemli etkileri bulunduğunu düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]