[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2010, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-081
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Preeklamptik gebelerde sistolik-diyastolik kan basıncı değerleri, idrar protein miktarı ve doppler bulgularının perinatal sonuçlara etkisi
Yeniel A Ö, Ergenoğlu M, Zeybek B
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: diastolik kan basıncı, fetal doppler, idrar proteini, perinatal sonuç

Amaç : Preeklamptik gebelerde, başvuru sistolik- diyastolik kan basıncı değerleri, idrar protein miktarı ve Doppler ultrasonografi bulgularının perinatal sonuçlara etkisinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem : Ocak 2004–Aralık 2008 tarihleri arasında arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran preeklampsi olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmada karşılaştırılan klinik parametreler; gebelik haftası, doğum ağırlığı, Doppler ultrasonografi bulguları, idrar protein miktarları, 1. ve 5. dakika apgar skorları ve amniyon mayi indeksi idi. İstatistiksel analiz için SPSS 13.0 paket programı, korelasyonlar için varyans analizi ve ki kare testi kullanıldı. p< 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen gebelerin (n=74) yaş ortalaması 29.09 ± 5.52 idi. Başvuru tansiyonlarına bakıldığında 37 gebenin (50%) sistolik tansiyonu 160 mm/Hg ve/veya üstünde iken, diyastolik tansiyonları 110 mm/Hg veya üstünde olan 6 gebe (8.1%) mevcuttu. 24 saatlik idrar protein değeri 300 mg – 1 gr arasında olan gebe sayısı 17 (23%) iken; 1 gr – 2 gr arasındaki gebe sayısı 18 (24%), 2 gr veya üzerinde olan gebe sayısı 39 (52.7%) idi. Doppler akımlarına bakıldığında; kan akımları normal olan gebe sayısı 42 (56.8%) iken, arteriyel kan akımı anormal olan gebe sayısı 28 (37.8%), venöz akımları anormal olan gebe sayısı 4 (5.4%) idi. Yüksek diastolik kan basıncı değerleriyle, venöz Doppler bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon mevcut idi (p< 0.05). Yüksek diastolik basınç değerleri ayrıca oligohidramnioz ve doğum kilosu ile de korele idi (p< 0.05). İdrar protein miktarı düşük grup (<2 gr) ile yüksek grup (≥2 gr) arasında doğum kiloları, doğum haftaları, 1. ve 5. apgar skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p< 0.05). Doppler akımları normal grup, arteriyel sistem anormal grup, ve venöz sistem anormal grup arasında intrauterin gelişme geriliği ve oligohidramnioz açısından istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p< 0.05). 1. ve 5. dakika apgar değerleri açısından Doppler akımları normal olan grup ile arteriyel sistem anormal grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken (p> 0.05), venöz sistem anormal grup ile diğer iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu (p< 0.05).

Sonuç: Maternal diyastolik basınç değerleri, idrar protein miktarı ve Doppler ultrason bulguları perinatal sonuçları etkilemektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]