[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-011
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ergin dişi sıçanlarda submandibular bez üzerine overektominin etkileri
Uyanıkgil Y1, Türkkozan N Y2, Balcıoğlu H A3, Ateş U1, Özel S4
1EgeTıp, Histoloji ve Embriyoloji, İzmir, Türkiye
2İstanbul Diş Hekimliği, Fizyoloji, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Diş Hekimliği, Anatomi, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Tıp, Biyoistatistik, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Overektomi, uyarılmış tükürük, sıçan submandibular bezi

Amaç:Tükürük bezi östrojenin hedef dokularından birisidir. Bu çalışmanın amacı cinsel yönden yetişkin genç sıçanlarda submandibular bezin morfolojisi ve uyarılmış tükürük akış hızının üzerine overektominin etkilerini incelemektir.

Yöntem ve Gereç: Bu çalışmada 15 haftalık 72 dişi Wistar albino sıçanı kullanılmıştır. Submandibular kanallar polietilen tüplerle intraoral olarak kanule edilmiştir ve overektomiden 1, 2, 4, 8. 12. ve 16. hafta sonra uyarılmış tükürük akış hızı tayin edilmiştir. Submandibular bezlerin histolojik kesitleri boyanmış ve ışık mikroskobu ile değerlendirilmiştir. Asiner hücrelerin çapları ve parankima/stroma oranı bilgisayar yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Uyarılmış submandibular akış hızının overektomiden 1, 2, 4, 8, 12 ve 16 hafta sonra belirgin derecede azalmış olduğu bulunmuştur. Parankimal yapılarda ve asiner hücrelerdeki azalma, intertisyel bağ dokusu ve bezlerin yağlı dejenerasyonunda artış gözlenmiştir.

Sonuç: Overektomi, submandibular tükürük akış hızında bir düşüşe neden olmaktadır. Bez morfolojisindeki değişiklikler genç yetişkin sıçanlarda tükürük akış hızındaki düşüşten sorumlu olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]