[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-182
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Polikistik over sendromu tanısı konmuş 89 hastanın biyokimyasal, hormonal kan parametrelerinin ve klinik bulgularının incelenmesi
Turan V1, Erdoğan M2, Yeniel Ö1, Ergenoğlu M1, Kazandı M1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Polikistik over sendromu, insulin direnci, metabolik hastalıklar

Amaç: Polikistik over sendromlu (PKOS) hastaların klinik özellikleri ve metabolik değişiklikler açısından incelenmesi.

Yöntem ve Gereç: Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Ağustos 2007 ve Eylül 2010 yılları içinde başvurmuş 89 PKOS tanısı konmuş hastayı retrospektif olarak taradık. Hastalara nasıl tanı konduğu, hastaların hangi şikayetlerle polikliniğe başvurdukları, vucut kitle indeksleri, Homeostatic Model Assesment (HOMA) indeksine göre insulin direnci olup olmadığı, kan lipid ve hormon profilleri incelendi.

Bulgular: PKOS sendromlu hastaların ortalama yaşı 24,0±5,2; ortalama vucut kitle indeksi 24,1±4,4 kg / boy (m2) olarak saptandı. Hastaların %34'ünde HOMA ‘ya göre insulin direnci (n=31) saptandı. Hastaların en sık başvuru nedeni adet düzensizliği idi. İnsulin direnci olan hastalardaki kan lipid düzeyleri incelendiğinde yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) ve kolesterol düzeylerinde insülin direnci olmayanlara (n=58) göre istatistiksel olarak anlamlılık saptanmazken (p=0,69;p=0,14), düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve trigliserid düzeyleri insulin direnci olan grupta istatistiki olarak yüksek saptandı (p=0,005; p=0,01). Tüm hastalarda prolaktin ve tiroid stimulan hormon düzeylerine baktığımızda sırasıyla %17 ve %8 hastada yüksek saptandı.

Sonuç: Polikistik over sendromu vucutta metabolik değişikliklere yol açarak hastalarda jinekolojik şikayetlere yol açabilir. Hastalar tüm hayat boyunca karşılaşılabilecek riskler açısından iyi bilgilendirilmeli ve takip altında tutulmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]