[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-076
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Karın orta hat yerleşimli büyük insizyonel hernili hastalarda onlay mesh yerleştirilmesi sonuçlarımız
Kara C1, Yaman İ2, Yürekli S1, Uğuz A1
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Karın cerrahisi, insizyonel herni, büyük insizyonel herni

Amaç: Bu çalışmada karın orta hattında 10 cm'nin üzerinde defekti olup, fasya kapatılmadan onlay yama yerleştirilen hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İnsizyonel herni nedeniyle ameliyat edilen hastalardan fasya defekti karın orta hattında olup, 10 cm'den büyük olan ve açık teknikle fasya kapatılmadan onlay yama yerleştirilmiş olan hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Telefonla ulaşılabilen 31 hasta poliklinik kontrolüne çağrıldı ve çalışmaya dâhil edildi. Cinsiyet, yaş, ek hastalıklar, ilk ameliyat nedeni, defekt çapı, vücut kitle oranı, primer-nüks insizyonel herni olması, hastanede yatış süresi, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve nüks araştırıldı.

Bulgular: Hastalardan 13'ü (%41.9) en az bir defa nüks etmiş insizyonel herniler idi. Hastaların 18'inde (%58.1) ek hastalık mevcuttu. Hastalardaki fasya defektlerinin ortalama çapı 17.8 cm (10-50 cm) idi. Postoperatif dönemde hastaların beşinde (%16.19) seroma, birinde (%3.2) yara yeri enfeksiyonu, birinde (%3.2) barsak-cilt fistülü saptandı. Altı hastada (%19.4) nüks görüldü ve nükslerin tamamının ilk iki yıl içerisinde (ortalama 12.5 ayda, 3-24 ay) geliştiği belirlendi.

Sonuç: İnsizyonel herni karın cerrahisinin yaygın ve tamiri zor bir komplikasyonudur. Özellikle büyük insizyonel hernili hastalardaki ek problemler tablonun daha da karışık hale gelmesine neden olmaktadır. Bu hastalarda iyi bir preoperatif hazırlık ve ameliyatta yama kullanılması şarttır. Gerginliği önlemek için fasya kapatılmadan onlay yama konulması seçilebilecek tedavi yöntemlerindendir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]