[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-081
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dejeneratif diz osteoartritinde artroskopik debridman sonrası eklem içi hiyalüronik asid ve oral glukozamin sülfat ile tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
Ateş B2, Seyfettinoğlu F1, Ateş Z3, Duygun F4, Uca T2
1İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Özel Çağsu Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Birimi, Bolu, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
4Özel Medisina Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Birimi, Van, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diz osteoartriti, artroskopi, hiyalüronik asid, glukozamin sülfat

Amaç: Bu çalışmada dejeneratif diz osteoartriti tanısıyla artroskopik debridman yapılan hastalara eklem içi hiyalüronik asit veya oral glukozamin sülfat verilip erken dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 ile Aralık 2009 tarihleri arasında Artroskopik debridman yapılan 89 hastadan Outerbridge evre 1 ve evre 2 kıkırdak hasarı saptanan, varus/valgus deformitesi olmayan ve daha önce diz cerrahisi geçirmemiş 64 hasta bu çalışmaya alındı. Hastaların hepsi kadındı ve ortalama yaşları 55.8 idi. Hastalar artroskopi sonrası 32'şer kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 32 dize debridmandan 21 gün sonra eklem içine birer hafta ara ile 30 mg/2 ml sodyum hiyalüronat üç doz uygulandı. İkinci gruptaki 32 dize ise debridmandan 21 gün sonrası 1500mg/gün oral glukozamin sülfat üç ay süre ile verildi. Hastalar; ameliyat öncesi görsel ağrı skalası (GAS) skoru, ameliyat sonrası 21. gün GAS skoru ve tedavi sonrası 12 ay GAS skorları ile değerlendirildiler.

Bulgular: Grup 1'deki 32 hastanın ameliyat öncesi ortalama GAS skoru 8.56 iken ameliyat sonrası üçüncü haftada 3.28 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Bu gruptaki hastaların üç doz sodyum hiyalüronat uygulaması sonrası GAS skoru ortalaması ise 2.22 idi. Ameliyat sonrasıyla karşılaştırıldığında sodyum hiyalüronat tedavisi sonrası ortalama GAS skorları arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).Grup 2'deki 32 hastanın ameliyat öncesi ortalama GAS skoru 8.50 iken, ameliyat sonrası üçüncü haftada 3.22 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Bu gruptaki hastaların üç aylık oral glukozamin tedavisi sonrası ortalama GAS skoru ise 2.38 idi. Ameliyat sonrasıyla karşılaştırıldığında oral glukozamin tedavisi sonrası ortalama GAS skorları arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Artroskopik debridmanın outerbridge tip 1-2 kıkırdak hasarlı olgularda ağrının azaltılmasında erken dönemde anlamlı ölçüde fayda sağladığı anlaşılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]