[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-091
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bornova'da meslek odasına kayıtlı işyerlerinde manikür-pedikür çalışanlarının enfeksiyonu önleme konusunda bilgi ve davranışları
Durusoy R1, Mermer G2, Türk Soyer M1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kuaför, manikür, pedikür, enfeksiyonu önleme, sterilizasyon, hijyen

Amaç: Manikür ve pedikür yaptırma HBV, HCV, HIV virüslerinin erişkinlere bulaşma yollarındandır. Bu araştırmanın amacı, Bornova'daki kuaför ve güzellik salonlarında manikür-pedikür çalışanlarının enfeksiyonu önleme konusunda bilgi ve davranışlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bornova Kuaförler Odası'na kayıtlı toplam 211 işyerinden halen açık olanların %83,7'siyle görüşülmüştür. Bunların 109'unda manikür-pedikür çalışanı bulunmaktadır ve toplam 131 kişiye Kasım-Aralık 2009'da yüzyüze anket uygulanmıştır. Ankette sosyodemografik özellikler, mesleki deneyim, çalışma koşulları, enfeksiyonu önleme konularındaki bilgi ve uygulamaları konusunda toplam 70 soru yer almaktadır. Doğru/yanlış tipinde olan 25 bilgi sorusundan bilgi puanı, enfeksiyonu önleme uygulamalarına dair 14 sorudan tutum puanı hesaplanmıştır. Analizlerde Spearman korelasyon, ANOVA, Kruskal-Wallis varyans analizleriyle Student t ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Manikür-pedikür çalışanlarının yaş ortalaması 27,4±8,2'dir. Katılımcıların %41,6'sı ilköğretim, %25,7'si meslek lisesi mezunudur. Manikür-pedikür işinde ortalama 9,4±7,9 yıldır çalışmaktadırlar. Katılımcıların bilgi ve tutum puanı ortalamaları 100 üzerinden 68 ve 54'tür. Özellikle dekontaminasyonla ilgili sorular az bilinmiştir. Bilgi puanını yaş, mesleki süre, medeni durum, eğitim ve sağlık güvencesi etkilerken tutum puanını sadece yaş ve mesleki süre etkilemektedir. Çalışanların %92,9'u uygun sterilizasyon yöntemlerini uygulamaktadır. Temizlikte çamaşır suyu kullanım oranları %70'lerin üzerindedir. Hepatit B bağışıklaması (%60,0), el yıkama (%52,3), eldiven kullanma (%20,2-33,1) oranlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Son bir yıl içinde portör muayenelerinin yapılma oranları da çok düşüktür (<%10).

Sonuç: Manikür-pedikür çalışanlarının doğru uygulama oranı en yüksek olan davranışları sterilizasyon olanak ve uygulamaları iken, işyerinde bulaşı önlemeye dair bilgilerinin, Hepatit B'ye karşı bağışıklanma ve el yıkama alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiği ve özellikle kişisel koruyucu kullanım oranlarının geliştirilmesi için daha çok çaba harcanmasının gerektiği saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]