[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-097
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Behçet hastalığı ve rekkürren aftöz stomatitli hastalarda paraoksonaz aktivitesi ve eritrosit TBARS düzeyleri
Akçay Y1, Öztürk G2, Gündüz K3, Sözmen E1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Paraoksonaz, rekkürren aftöz stomatit, Behçet Hastalığı, süperoksid dismutaz, katalaz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Behçet hastaları ve rekküren aftöz stomatitli (RAS) hastalarda antioksidan enzimlerden süperoksid dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve paraoksonaz (PON1) ile lipid peroksidasyonunu gösteren tiyobarbitürik asidle ilişkili substrat (TBARS) düzeyleri yanı sıra 192. pozisyonda paraoksonaz fenotipini belirleyerek, hem Behçet ile rekküren aftöz stomatitli hastalarda antioksidan enzimlerin durumunu tespit etmek hem de 192. pozisyonda paraoksonaz fenotipinin Behçet Hastalığına bir yatkınlık yaratıp yaratmadığını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 25 Behçet hastası, 27 RAS'li hasta ile 45 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Eritrosit SOD, CAT, PON1 enzim aktiviteleri ve TBARS düzeyi spektrofotometrik olarak, 192. pozisyonda PON1 fenotipi Eckersonun önerdiği PON1 histogram antimode kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Eritrosit TBARS ve SOD enzim aktiviteleri Behçet hastalarında kontrole göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.05). Kolşisin tedavisi alan Behçet hastalarında (n=10) TBARS düzeyleri düşerken, antioksidan enzimlerde bir değişiklik gözlenmedi. Behçet hastalarının %18'i, kontrollerin %13,6'sı BB fenotipi taşıyordu.

Sonuç: Kolşisin tedavisinin eritrosit TBARS düzeylerini düşürmesi nedeniyle, Behçet hastalığının patofizyolojisinde polimorfnükleer lökositlerin serbest radikallerin temel kaynağını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmamız BB alleli taşıyan olguların Behçet Hastalığına yatkınlığının daha fazla olabileceğini gösteren bir ön çalışma niteliğindedir. Ancak olgu sayısının arttırılarak bu konuda daha ileri çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]