[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-102
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Parkinson hastalarında antipsikotik kullanımı
Acarer A1, Kıraç L B1, Bademkıran F1, Karapınar N2, Çolakoğlu Z1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Seda Hastanesi, Nöroloji Birimi, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ketiapin, olanzapin, Parkinson hastalığı, psikoz, antipsikotik ilaçlar.

Amaç: Parkinson hastalarında psikotik bir tablonun gelişmesi, mortaliteyi ve bakıcıların bakım yükünü arttıran, hastaneye veya bakım evlerine yatışa neden olan ciddi bir klinik tablodur. Bu nedenle Parkinson Hastalığında psikozun tedavisi önemlidir. Bu çalışmada psikoz gelişmiş Parkinson hastalarında, olanzapin ve ketiyapin kullanımını retrospektif olarak değerlendirilerek, olanzapin ve ketiyapinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Parkinson polikliniğimize başvuran Parkinson hastalarının dosyaları tarandı. Psikotik tablo gelişmiş olan olgulardan ketiyapin ve olanzapin kullanan 32 olgu belirlendi. Olanzapin ve ketiyapin kullanan hastalar tedaviye yanıt verme, motor semptomlarda kötüleşme ve yan etkiye bağlı ilaç bırakma açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Antipsikotik kullanan 32 hastanın 20 tanesi olanzapin, 12 tanesi ise ketiyapin kullanmaktaydı. Olanzapin kullanan hastalardan yedisinde iyileşme, yedisinde motor bulgularda kötüleşme, üçünde etkisizlik görülürken, diğer üç olguda ise yan etkiler nedeniyle ilaç kesilmiştir. Ketiyapin kullanan hastalarda ise, 10 olguda düzelme saptandı. Bir olgu etkisizlik nedeniyle, bir olgu ise yan etki nedeniyle ketiyapin kullanımını bırakmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada Parkinson hastalarında gelişen psikoz tablosunun tedavisinde ketiyapin, Parkinson Hastalığının motor bulgularında kötüleşme sağlamaması ve daha az yan etki gelişmesi açısından olanzapine üstün bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]