[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-109
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Farklı eğitim programları, eğitim yönlendiricileri ve öğrencilerin probleme dayalı öğrenim hakkındaki görüşlerini etkileyebilir mi?
Gürpınar E1, Alimoğlu M K2, Tetik C3, Akdogan I4
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Eğitimi Anabilim , Antalya, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Probleme dayalı öğrenim, eğitim programı, tıp fakültesi öğrencisi, eğitim yönlendiricisi

Amaç: Literatürde Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ile ilgili öğrenci ve eğitim yönlendiricilerinin memnuniyeti hakkında yapılmış çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Ancak PDÖ yöntemini farklı şekillerde uygulayan (tam veya hibrid) programlarda memnuniyeti değerlendiren çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim programında PDÖ yönteminin tam veya hibrid program şeklinde uygulayan fakültelerin öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tam PDÖ yöntemini ve hibrid eğitim yöntemini uygulayan iki tıp fakültesinin öğrencileri ve eğitim yönlendiricileri (n=707) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim yönlendiricileri ve öğrencilerin, PDÖ hakkındaki görüşlerini belirlemek amacı ile yazarlar tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Anketler PDÖ'nün klasik eğitime göre avantajlarını içeren, beşli Likert tipi skala ile cevaplanması istenilen 14 açıklama ve iki spesifik soruyu içermektedir.

Bulgular: Tam PDÖ uygulanan programdaki öğrenci ve eğitim yönlendiricileri, hibrid program uygulayan fakültenin öğrenci ve eğitim yönlendiricilerine göre, PDÖ'nün literatürde belirtilen avantajları ile ilgili daha olumlu yönde görüş bildirmiştir.

Sonuç: Bu bulgu, PDÖ'nün avantajlarından daha fazla yararlanılabilmesi için, tam PDÖ uygulamanın, hibrid program uygulamaya göre daha yararlı olabileceğini göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]