[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2013, Cilt 52, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-031
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi
Şahin S1, Mammadova N2, Tunakan Dalgıç C2, Şimşek H3, Duman S2, Boydak B2, Akçiçek F1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anemi, yaşlı, acil servis, geriatri

Amaç: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine Aralık 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerde anemi sıklığı ile bazı sosyo-demografik ve sağlık özelliklerinin anemiye etkisinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel tipte olup evren; Aralık 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine herhangi bir nedenle başvuran 65 yaş ve üzeri 607 birey arasında hematolojik ve biyokimyasal parametreleri bakılan 521 hastayı içermektedir. Bağımlı değişken anemidir. Hemoglobin düzeyi erkeklerde 13 gr/dL, kadınlarda 12.0 gr/dL'nin altında olanlar anemik olarak kabul edilmiştir anemik olanların indeksleri tanımlayıcı olarak değerlendirilmiştir. Bağımsız değişkenler öğrenim durumu, cinsiyet, yalnız yaşama durumu, acile başvuru biçimi (ayaktan/ayaktan değil), böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, açlık kan şekeri düzeyidir. Biyokimyasal ve hematolojik veriler, ortalamaları ve standart sapmaları ile kategorik veriler yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Sosyo-demografik ve sağlığa ilişkin değişkenlerin anemi varlığına etkisi ki-kare analizi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Acile başvuran yaşlılarda anemi sıklığı %63.0'dır. Acile başvuran yaşlıların cinsiyeti çoğunlukla kadın olup (%52.0) yaş ortalaması 76.4±6.7'dir. Ortalama hemoglobin düzeyi 11.8±2.3'tür (kadınlarda 11.5±2.2, erkeklerde 12.1±2.4). Anemisi olanların %76.6'sı normositer, %14.0'ı mikrositer, %9.4'ü makrositer özelliktedir. Erkeklerde kadınlara göre anemi sıklığı anlamlı olarak yüksektir (p=0.007). Üremik olanlarda olmayanlara göre anemi sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Acil servise başvuran hastalarda anemi sık görülmektedir. Anemi açısından erkek olmak ve üremik olmak risktir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]