[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2000, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAĞIŞIKLAMA DURUMU
Esin TÜRKİSTANLI, Fisun Ergün ŞENUZUN, Birsen Saydam KARACA, AyşeTurgay SAN, Gülsün AYDEMİR
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: bağışıklama, sağlık çalışanları

Su çalışma hastane ortamında görev alan sağlık çalışanlarının meslek riski oluşturan hastalıklara karşı bağışıklanma durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı, ve kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev alan sağlık çalışanlarının tümü (N.2400) oluşturmuştur. Araştırma kapsamına giren sağlık çalışanlarının; %65.8'inin kadın, % 50.4'ünün yüksekokul/fakülte mezunu ve yaş ortalamasının 31.0±6.9 olduğu; %16.3'ünün hepatit B geçirdiği saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının %50.4'ünün hepatit B, %30.8'ini de tetanoz aşılarını düzenli olarak yaptırdıkları, aşılanmayan/arın ise %21.5 oranında aşıya gerek duymadıkları için bağışık/anmadıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının günlük aktiviteleri sırasında karşılaştıkları hastalıklardan korunmalarında bağışık/amanın önemine değinilerek önerilerde bulunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]