[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-010
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Polikistik over sendromunda klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonunun serum leptin düzeylerine etkisi
Ayşen Güçlü1, Ümit Nayki2, Cenk Nayki2, Mehmet Kulhan3, Salih Sadık3
1İzmir Özel Egepol Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Polikistik over sendromu, vücut kitle indeksi, klomifen sitrat, leptin

Amaç: Bu çalışmada, polikistik over sendromu (PKOS) bulunan infertil kadınlarda, klomifen sitrat (KS) ile ovulasyon indüksiyonun serum leptin düzeylerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: PKOS'li infertil 40 kadında KS tedavisi öncesi ve sonrası serum leptin düzeyleri değerlendirildi. Hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) göre Grup1 (VKİ <25kg/m2 ) ve Grup 2 (VKİ ≥25 kg/m2) olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Tedavi öncesi bazal leptin seviyelerinin ortalama değeri 31.7±23.0 ng/mL iken, tedavi sonrası leptin düzeyinin ortalama değeri 35.6±23.0 ng/mL idi. Tedavi öncesi bazal leptin seviyeleri ile tedavi sonrası leptin seviyeleri arasında istatistiki belirgin fark saptanmadı (p>0.05). Grup 2'deki tedavi öncesi ve sonrası serum leptin düzeyleri Grup 1'deki hastalara göre daha yüksekti. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.005).

Sonuç: PKOS'li hastalarda KS'nin 3 aylık tedavi süresinde serum leptin düzeyleri üzerine etkisi saptanmamıştır. Ancak serum leptin düzeyi ile VKİ arasındaki kuvvetli ilişkiye rağmen, PKOS'de CC tedavisine ovaryan yanıtın değerlendirilmesinde leptinin yeri olmadığı kanaatindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]