[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-028
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık çalışanlarında kas-iskelet sorunları, yaşam kalitesi ve depresyon
Berat Meryem Alkan1, Fatma Fidan2, Aliye Tosun3, Sevgi Atalay4, Sinem Bozkurt1, Hatice Aksekili5, Gülçin Uğurlu2, Özge Ardıçoğlu2, Selami Akkuş2
1Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Yıldırım Beyazıt University, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
3Katip Çelebi University, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir, Turkey
4Institution of Justice, Policlinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
5Gazi State Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sağlık hizmeti, yaşam kalitesi, kas-iskelet sorunları

Amaç: Çalışma, profesyonel sağlık çalışanlarında kas-iskelet sorunları, yaşam kalitesi, yorgunluk ve depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Mesleki tatmin, tükenmişlik ve mesleki yorgunluk alt skalalarından oluşan profesyonellerde yaşam kalitesi ölçeği (ProQOL R-IV), beck depression inventory (BDI), ve meslekle ilişkili kas-iskelet sorunlarına (KİS) dair sorgulamalar, ulaşılabilen 450 sağlık çalışanına rastgele dağıtıldı. Bu tanımlayıcı çalışma, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ocak 2012 ve Temmuz 2013 tarihleri arasında yapıldı.

Bulgular: Çalışmada ortalama yaş 33.71±8.9’du. Çalışmaya katılanların %82.8’de KİS kaydedildi. Sağlık sunucularının %45.5’i mesleki tatmin, %21.5’i tükenmişlik ve %29.7’si mesleki yorgunluk açısından yüksek risk skorları taşıyordu. Doktorlar diğer sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında ProQOL R-IV’ün tüm alt skalaları açısından istatistiksel olarak belirgin yüksek risk skorlarına sahipti.

Sonuç: Sağlık çalışanı özellikle de doktor olmak kötü yaşam kalitesi açısından yüksek risk faktörü oluşturmaktadır. Genç yaş, mesleki deneyim süresinin kısalığı ve kas iskelet sorunlarının varlığı sağlık çalışanlarında depresyon ve yorgunluk açısından önemli risk oluşturmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]